EL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000211789
Numer REGON: 251623324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2017-02-22
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/3311/17/260]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP2516233242005-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JARACZEWO miejscowość JARACZEWO2012-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość JARACZEWO ulica GOLSKA nr domu 43 kod pocztowy 63-233 poczta JARACZEWO kraj POLSKA Rub. 2012-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejInformacjeoumowie2012-04-11 do dziś
1. Siedziba09.03.2012 R., REP. A NR 917/2012, NOTARIUSZ BEATA WINIARSKA-BARGIEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 6.2012-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -04.05.2004 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ GRZEGORZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 1439/2004. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -24.06.2004 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ GRZEGORZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 2115/2004 ZMIENIONO PKT 6, 17 I 18 W § 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-06-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.04.2005 R., NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 1554/2005 ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2005-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNASIAK2012-04-11 do dziś
2. ImionaANNA2012-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2012-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYŚ2014-06-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2014-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2014-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-04-11 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-04-11 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-04-11 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-11 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-04-11 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 30.06.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 30.06.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
2data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-12 do dziś
3data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-12 do dziś
4data złożenia 11.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-20 do dziś
5data złożenia 13.01.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-29 do dziś
6data złożenia 25.02.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-07 do dziś
7data złożenia 19.03.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-02 do dziś
8data złożenia 20.02.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-08 do dziś
9data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
10data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-17 do dziś
11data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-02 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-08 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 30.06.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-06-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-12 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-20 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-07 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-04-02 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-03-08 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.12.2016R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.12.2016R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA RATAJA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3128/2016).2017-02-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR-SAMODZIELNIE2017-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoIGNASIAK2017-02-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.12.2016R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.12.2016R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA RATAJA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3128/2016).2017-02-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów