PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INWEST.COM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000211602
Numer REGON: 210402977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-05
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-12-02
Sygnatura akt[RDF/183280/19/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 210402977 NIP 59713225652018-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „INWEST.COM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 20022004-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI2006-03-30 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI ulica PIERWSZEJ BRYGADY nr domu 35 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA 2008-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.1997 R. NOTARIUSZ JERZY DEDYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 34/97. 14.01.2004 R. NOTARIUSZ BEATA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 148/2004- ZMIENIONO §3 I §9 UMOWY SPÓŁKI.2004-07-05 do dziś
221.02.2006 R. REP. A NR 898/2006, NOTARIUSZ BEATA WITKOWSKA -KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 172006-03-30 do dziś
322.10.2008 R. REP. A NR 10209/2008 NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA -KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., § 5, § 12.2008-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2007-02-27 do dziś
2. ImionaJACEK MIKOŁAJ2007-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 142.500,00 ZŁ2009-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2008-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-07-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY -W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, JEŻELI JEDNAK UDZIELONA ZOSTAŁA PROKURA, TO REPREZENTUJE SPÓŁKE ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWU CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIERCZAK2018-06-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2018-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-07-05 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-07-05 do dziś
360 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-07-05 do dziś
493 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-07-05 do dziś
501 11 UPRAWA ZBÓŻ I POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-03-30 do dziś
626 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2006-03-30 do dziś
727 PRODUKCJA METALI2006-03-30 do dziś
828 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-03-30 do dziś
929 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-30 do dziś
1033 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2006-03-30 do dziś
1135 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2006-03-30 do dziś
1236 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-30 do dziś
1337 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-03-30 do dziś
1440 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ2006-03-30 do dziś
1541 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2006-03-30 do dziś
1601 12 UPRAWA WARZYW, SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH I PRODUKTÓW SZKÓŁKARSKICH2006-03-30 do dziś
1745 BUDOWNICTWO2006-03-30 do dziś
1850 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-03-30 do dziś
1955 HOTELE I RESTAURACJE2006-03-30 do dziś
2061 TRANSPORT WODNY2006-03-30 do dziś
2162 TRANSPORT LOTNICZY2006-03-30 do dziś
2263 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-03-30 do dziś
2364 2 TELEKOMUNIKACJA2006-03-30 do dziś
2465 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-03-30 do dziś
2567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-30 do dziś
2670 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-03-30 do dziś
2701 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2006-03-30 do dziś
2871 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-03-30 do dziś
2972 INFORMATYKA2006-03-30 do dziś
3073 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA2006-03-30 do dziś
3174 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI2006-03-30 do dziś
3274 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-03-30 do dziś
3374 4 REKLAMA2006-03-30 do dziś
3474 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-03-30 do dziś
3574 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-03-30 do dziś
3680 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2006-03-30 do dziś
3785 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2006-03-30 do dziś
3802 0 LEŚNICTWO2006-03-30 do dziś
3990 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-03-30 do dziś
4091 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW I PROFESJONALNYCH2006-03-30 do dziś
4192 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-03-30 do dziś
4205 0 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-03-30 do dziś
4320 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-03-30 do dziś
4422 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-03-30 do dziś
4524 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2006-03-30 do dziś
4625 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2004 data złożenia 07.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA WSPÓLNIKA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK2005-12-30 do dziś
2data złożenia 19.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
3data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 20042005-12-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów