„ASTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000211320
Numer REGON: 933003660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-09-14
Sygnatura akt[RDF/239068/20/854]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 933003660 NIP 89925107472007-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2004-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica POSTOLIŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 51-126 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.06.2004 R. NOTARIUSZ: JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. GRABISZYŃSKA 14/1, REPERTORIUM A NR 3688/04 UMOWA SPÓŁKI2004-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIEĆ2014-07-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA2014-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 (CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIEĆ2014-07-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA2014-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-04-28 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-04-28 do dziś
355 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-04-28 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-04-28 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-28 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2020-04-28 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-04-28 do dziś
873 1 REKLAMA2020-04-28 do dziś
973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
2data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
3data złożenia 17.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
4data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
5data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-28 do dziś
6data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
7data złożenia 15.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-21 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
10data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14data złożenia 08.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
15data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
62010 ROK2011-04-21 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
72010 ROK2011-04-21 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów