SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROTA” W OSTROŁĘCE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000211277
Numer REGON: 550351475
Numer NIP: 7581039644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399164/22/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP5503514752004-06-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROTA” W OSTROŁĘCE2004-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OSTROŁĘCE nr w rejestrze ARS 4132004-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘKA gmina OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2015-06-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO-GROTA nr domu 23 nr lokalu 22 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA 2015-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.11.1992 R.2004-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKULESZA2015-06-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-16 do dziś
21. NazwiskoROMANIK2015-06-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-06-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-16 do dziś
31. NazwiskoSZYMANIAK2004-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-28 do dziś
41. NazwiskoSTANKIEWICZ2004-06-28 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-28 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2013-10-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORNICKA2013-10-21 do dziś
2. ImionaMARZENA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOCIŃSKA2013-10-21 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ JARNUTOWSKA2013-10-21 do dziś
2. ImionaDOROTA EWA2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOWSKI2004-06-28 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTKOWSKI2004-06-28 do dziś
2. ImionaWIKTOR2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WZNOSZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, STAŁEGO I OKRESOWEGO ZAMIESZKANIA.2004-06-28 do dziś
285 32 C POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZO-SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA.2004-06-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2013 okres 01.01.2012 ROK DO 31.12.2012 ROK2013-10-21 do dziś
2data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-02-07 do dziś
4data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-02-07 do dziś
5data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-02-07 do dziś
6data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-07 do dziś
7data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-07 do dziś
8data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 ROK DO 31.12.2012 ROK2013-10-21 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-06-29 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-06-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-29 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 ROK DO 31.12.2012 ROK2013-10-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów