SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM-BIS”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000211209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-06-29
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/2722/4/305]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM-BIS”2004-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-06-29 do dziś
2. Adresulica SIELSKA nr domu 21 A nr lokalu 15 kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ 2004-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.02.2004 R., 15.06.2004 R., UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2004-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIECHOWIAK2004-06-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-29 do dziś
21. NazwiskoPIECHOWIAK2004-06-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-06-29 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2004-06-29 do dziś
2. ImionaLILIANNA2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPELA2004-06-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIWOROWSKI2004-06-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃCZAK2004-06-29 do dziś
2. ImionaROBERT2004-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2004-06-29 do dziś
270 11 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2004-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów