EMPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000211036
Numer REGON: 191496487
Numer NIP: 5891596438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/533797/23/999]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 191496487 NIP 58915964382008-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 126502004-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2014-10-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica WIELKOPOLSKA nr domu 36 nr lokalu 4 kod pocztowy 81-552 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2014-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.1998 REP. A NR 406/1998 NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA 28.05.1998 REP. A NR 2603/1998 NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA -LIKWIDACJA2004-07-21 do dziś
223.10.2008, REP. A NR 5939/2008, NOT. IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR. 1-13, DODANIE PAR. 14-192008-12-01 do dziś
317.10.2014 REP. A 7544/2014 NOTARIUSZ IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2014-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIŃSKI2004-07-21 do dziś
2. ImionaARTUR2004-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ2008-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICIŃSKI2008-12-01 do dziś
2. ImionaARTUR2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.12.2012 okres 20102013-01-24 do dziś
2data złożenia 21.12.2012 okres 20112013-01-24 do dziś
3data złożenia 10.07.2013 okres 20122013-08-28 do dziś
4data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
5data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
13data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102013-01-24 do dziś
220112013-01-24 do dziś
320122013-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102013-01-24 do dziś
220112013-01-24 do dziś
320122013-08-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji28-05-1998 REP.2603/1998 NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA2004-07-21 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji23.10.2008, NOT. IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 5939/2008, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O UCHYLENIU LIKWIDACJI2008-12-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2004-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów