SYNERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000210944
Numer REGON: 015771148
Numer NIP: 5213298138
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2016-04-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/16672/16/107]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015771148 NIP 52132981382007-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYNERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 17/19 nr lokalu 133 kod pocztowy 02-663 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2004 R., KANCELARIA NOTARIALNA MAREK MAJCHRZAK -NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER -NOTARIUSZ, UL. POLNA 22/13, NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER, REPERTORIUM A NR 2205/2004 30.03.2004 R., ZM. § 7, REP. A NR 2433/2004, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK MAJCHRZAK -NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER -NOTARIUSZ, UL. POLNA 22/13, NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER2004-06-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2004, REPERTORIUM A NR 4711/2004 NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POLNA 22 M. 13 -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2004-09-10 do dziś
305.11.2007 R., REP. A NR 8000/2007, NOTARIUSZ TOMASZ PIPER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POLNA 22 LOK. 13, ZMIANA: § 9, TEKST JEDNOLITY.2008-01-23 do dziś
408.03.2016 R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1620/2016, ZMIANA § 12, § 13, § 17, NADANO NOWE BRZMIENIE2016-04-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRIV2016-04-15 do dziś
2. ImionaROMAN2016-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2016-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.2016-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRIV2016-04-15 do dziś
2. ImionaROMAN2016-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-04-15 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-04-15 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-15 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-04-15 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-04-15 do dziś
664 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-04-15 do dziś
766 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-04-15 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-04-15 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2007 okres ZA ROK 20062007-08-22 do dziś
2data złożenia 07.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
5data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20062007-08-22 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów