„ARTEX-OLSZTYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000210816
Numer REGON: 510323091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-12-03
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14886/21/78]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-08-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510323091 NIP 73910224802009-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEX-OLSZTYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 17302004-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2004-08-09 do dziś
2. Adresulica ŻEROMSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 2A kod pocztowy 10-350 poczta OLSZTYN 2004-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.1995 R. NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 695/1995; 30.12.2003 R. NOTARIUSZ EWA MALAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 4626/2003-ZMIENIONO § 6, § 7, § 8, § 10 UMOWY, 24.06.2004 R. NOTARIUSZ EWA MALAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2123/2004-ZMIENIONO § 2 UMOWY; 02.07.2004 R. NOTARIUSZ EWA MALAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2190/2004-ZMIENIONO § 12, § 6 UMOWY 03.08.2004 R. NOTARIUSZ ALINA GAWLICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2436/2004 SPROSTOWANO § 6.2004-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANISKO2004-08-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD PIOTR2004-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2004-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2004-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANISKO2004-08-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD PIOTR2004-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2021-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-12-03 do dziś
241 20 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI2021-12-03 do dziś
345 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2021-12-03 do dziś
445 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2021-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2009 okres 2005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R.2009-11-18 do dziś
2data złożenia 04.01.2011 okres 2009 ROK2011-01-05 do dziś
3data złożenia 25.09.2012 okres 2010 ROK2012-09-27 do dziś
4data złożenia 25.09.2012 okres 2011 ROK2012-09-27 do dziś
5data złożenia 20.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
6data złożenia 20.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
14data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R.2009-11-18 do dziś
22009 ROK2011-01-05 do dziś
32010 ROK2012-09-27 do dziś
42011 ROK2012-09-27 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R.2009-11-18 do dziś
22009 ROK2011-01-05 do dziś
32010 ROK2012-09-27 do dziś
42011 ROK2012-09-27 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów