SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZREMB” W POZNANIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000210769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-12-02
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/32063/22/300]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 631555270 NIP 77910626262022-12-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZREMB” W POZNANIU2004-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 12132004-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-06-28 do dziś
2. Adresulica MAŁECKIEGO nr domu 8/9 kod pocztowy 60-706 poczta POZNAŃ 2004-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.01.1992 R.2004-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWUOSOBOWO W TYM PREZES LUB ZASTĘPCA PREZESA2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIELIŃSKA2004-06-28 do dziś
2. ImionaHALINA2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-28 do dziś
21. NazwiskoBIERNACIK2004-06-28 do dziś
2. ImionaIWONA2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-06-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-28 do dziś
31. NazwiskoWOLNY2004-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-06-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNASIECKA2004-06-28 do dziś
2. ImionaMARIA2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNIEWICZ2004-06-28 do dziś
2. ImionaRÓŻA2004-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDKOWIAK2004-06-28 do dziś
2. ImionaURSZULA2004-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2004-06-28 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2004-06-28 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów