B-PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000210616
Numer REGON: 190558281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-06-21
Sygnatura akt[RDF/300925/21/155]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905582812004-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaB-PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 70602004-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2011-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica INŻYNIERSKA nr domu 23 kod pocztowy 81-512 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2011-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.1991 R. NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI UL. STAROWIEJSKA 7, REP. A NR 8003 NA ROK 1991 2. 28.05.2004 R. NOTARIUSZ MAGDALENA JANISZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI UL. STAROWIEJSKA NR 7/2A REP. A 1050/2004 -UCHYLENIE CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-06-21 do dziś
207.05.2007 R., REPERTORIUM „A” NR 1551/2007, ALICJA ŻMUDZKA-MIELNIK KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, PAR. 3, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19 I PAR. 24.2007-06-20 do dziś
307.05.2010 R., REP. A NR 3749/2010/A, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI, KANCELARIA NOTARIALNA HENRYKA MIZAKA W WEJHEROWIE, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-06-18 do dziś
4DNIA 11.08.2011 R., AKT NOTARIALNY REP. A 5941/2011/AP, KANCELARIA NOTARIALNA HENRYK MIZAK W WEJHEROWIE UL. SOBIESKIEGO NR 306, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-09-09 do dziś
53 PAŹDZIERNIKA 2012 R. REP. A NR 4482/2012 NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. STOLARSKA 4B/1, 80-883 GDAŃSK, ZMIANA PAR. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 4 PAŹDZIERNIKA 2012 R. REP. A NR 4564/2012 NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. STOLARSKA 4B/1, 80-883 GDAŃSK, ZMIANA PAR. 18 UST. 3 ORAZ PAR. 18 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2012-11-08 do dziś
601.06.2015, REPERTORIUM A NR 4407/2015 NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIENIONO: PAR.6 UST.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2015-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERSON2005-09-30 do dziś
2. ImionaARTUR2005-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego76000,00 PLN2004-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport156500,00 PLN2004-06-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERSON2012-11-08 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2012-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERSON2007-06-20 do dziś
2. ImionaARTUR2007-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEGERT2004-06-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD MAREK2004-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-18 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-18 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-06-18 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-06-18 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-06-18 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-18 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-18 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-09-30 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-30 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
3data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
4data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
5data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-04 do dziś
6data złożenia 18.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
7data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
8data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
15data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
16data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-04 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów