FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TEMPO K. STAWIARSKI, M. KOTYLAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000210599
Numer REGON: 356845061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2011-01-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1366/11/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TEMPO K. STAWIARSKI, M. KOTYLAK SPÓŁKA JAWNA2004-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-06-22 do dziś
2. Adresulica EHRENBERGA nr domu 14 kod pocztowy 31-309 poczta KRAKÓW 2004-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.06.2004 R. UMOWA SPÓŁKI2004-06-22 do dziś
224.01.2011 R., ZMIANA: § 5 UMOWY SPÓŁKI2011-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2004-06-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTYLAK2004-06-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-06-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, JEDNAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2004-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2004-06-22 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTYLAK2004-06-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2004-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-01-27 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-01-27 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-01-27 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów