„BUDIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000210572
Numer REGON: 251622945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2011-08-26
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/13656/11/841]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP2516229452004-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2004-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica POZNAŃSKA nr domu 72 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2008-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.05.2004 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. SĄDOWA 6, REP. A NR 5341/2004. 04.06.2004 R., NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. SĄDOWA 6, REP. A NR 6502/2004 -ZMIENIONO §5 UMOWY.2004-06-19 do dziś
204.01.2008 R., REP. A NR 174/2008, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI. 21.02.2008 R., REP. A NR 2322/2008, NOTARIUSZ ANNA MISIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM -ZMIENIONO: § 5.2008-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYLSKI2004-06-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2004-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ2008-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYLSKA2004-06-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2004-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁ2008-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2008-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO JEJ REPREZENTOWANIA ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM.2004-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODYLSKI2008-03-04 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JAN2008-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW.2004-06-19 do dziś
245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-06-19 do dziś
345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-06-19 do dziś
445 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2004-06-19 do dziś
545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH.2004-06-19 do dziś
645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-06-19 do dziś
745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-06-19 do dziś
845 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2004-06-19 do dziś
945 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2004-06-19 do dziś
1045 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH2004-06-19 do dziś
1145 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2004-06-19 do dziś
1231 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2004-06-19 do dziś
1345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-06-19 do dziś
1445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-06-19 do dziś
1545 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-06-19 do dziś
1645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-06-19 do dziś
1745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH.2004-06-19 do dziś
1845 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-06-19 do dziś
1945 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2004-06-19 do dziś
2045 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW.2004-06-19 do dziś
2145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-06-19 do dziś
2245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-06-19 do dziś
2331 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-06-19 do dziś
2445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-06-19 do dziś
2545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2004-06-19 do dziś
2645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2004-06-19 do dziś
2745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-06-19 do dziś
2845 41 Z TYNKOWANIE2004-06-19 do dziś
2945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2004-06-19 do dziś
3045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-06-19 do dziś
3145 43 B SZTUKATORSTWO2004-06-19 do dziś
3245 44 A MALOWANIE2004-06-19 do dziś
3345 44 B SZKLENIE2004-06-19 do dziś
3432 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM.2004-06-19 do dziś
3545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-06-19 do dziś
3645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-06-19 do dziś
3751 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI.2004-06-19 do dziś
3865 21 Z LEASING FINANSOWY2004-06-19 do dziś
3965 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2004-06-19 do dziś
4065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-06-19 do dziś
4167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2004-06-19 do dziś
4271 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-06-19 do dziś
4371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-06-19 do dziś
4471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-06-19 do dziś
4533 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2004-06-19 do dziś
4674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-06-19 do dziś
4745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-06-19 do dziś
4845 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2004-06-19 do dziś
4945 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-06-19 do dziś
5045 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2004-06-19 do dziś
5146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-03-04 do dziś
5247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-03-04 do dziś
5347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-04 do dziś
5447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-03-04 do dziś
5568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 21.05.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 21.05.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
2data złożenia 05.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
3data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-11 do dziś
4data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-18 do dziś
5data złożenia 09.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
6data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
7data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-11 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 21.05.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów