„ASTRA-KON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000210494
Numer REGON: 010981875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-09-27
Sygnatura akt[RDF/243871/20/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0109818752004-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA-KON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 438202004-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-07-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA nr domu 13 nr lokalu 5 kod pocztowy 00-480 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 11 MAJA 1995 R. NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1401/95; 2) 4 CZERWCA 2004 R. ASESOR NOTARIALNY LUIZA ZIELIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 15172/2004, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (TEKST JEDNOLITY), ZMIENIONO § 6, 8, 9, 19, 20, 21, DODANO § 11A, 19A, 20A, USUNIĘTO § 11, 24.2004-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2018-09-10 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2004-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ2014-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2018-09-10 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2004-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE2004-06-17 do dziś
256 10 A RESTAURACJE2016-12-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-12-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-06 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-12-06 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-06 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2016-12-06 do dziś
759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-12-06 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2007 okres 2005 ROK2007-03-19 do dziś
2data złożenia 06.03.2007 okres 2004 ROK2007-03-19 do dziś
3data złożenia 30.07.2007 okres 2006 ROK2007-10-02 do dziś
4data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres 20102011-09-02 do dziś
6data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-11-26 do dziś
7data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-26 do dziś
8data złożenia 09.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
9data złożenia 16.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
10data złożenia 16.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
11data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
12data złożenia 12.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
13data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14data złożenia 27.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-03-19 do dziś
22004 ROK2007-03-19 do dziś
32006 ROK2007-10-02 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
520102011-09-02 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-11-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2007-03-19 do dziś
22004 ROK2007-03-19 do dziś
32006 ROK2007-10-02 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
520102011-09-02 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-11-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów