„GRYF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000210483
Numer REGON: 193051223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-01-27
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/13476/13/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina KARTUZY miejscowość KARTUZY2004-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KARTUZY ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —poczta —- kraj POLSKA 2012-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 MAJA 2004 R. WOJCIECH CHMIEL 83-300 KARTUZY UL. KOŚCIUSZKI 20, REPERTORIUM „A” NUMER 1591/2004 KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH2004-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORMELLA2004-06-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ WAWRZYNIEC2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH2004-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEIN2004-06-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2004-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIRSZ2004-06-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JAN2004-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2004-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2004-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-06-18 do dziś
274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-06-18 do dziś
301 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI2004-06-18 do dziś
451 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-06-18 do dziś
551 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT2004-06-18 do dziś
651 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-06-18 do dziś
752 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-06-18 do dziś
852 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-06-18 do dziś
960 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2004-06-18 do dziś
1063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów