„BUTZKIES KONSTRUKCJE STALOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000210441
Numer REGON: 634586905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20183/20/888]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP6345869052004-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTZKIES KONSTRUKCJE STALOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-06-22 do dziś
2. Adresulica STRZELECKA nr domu 49 nr lokalu 231 kod pocztowy 61-846 poczta POZNAŃ 2004-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131 MAJA 2004 R. PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWEM PRACZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE PRZY UL. 1-GO MAJA 12/2, REP. A NR 3901/2004 SPORZĄDZONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2004-06-22 do dziś
2DNIA 27.08.2004 R., REP. A NUMER 5797/2004, NOTARIUSZ ROMUALD OKULICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W DARŁOWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 43, DOKONANO ZMIANY PARAGRAFU 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTZKIES GMBH&CO.KG2012-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2009-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULLA2007-01-08 do dziś
2. ImionaMICHAEL CÄSAR2019-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTZKIES SCHIEMANN2004-11-18 do dziś
2. ImionaDIETMAR2004-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-11-18 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-09-30 do dziś
228 2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW STALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2004-09-30 do dziś
327 PRODUKCJA METALI2004-09-30 do dziś
428 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ.2004-09-30 do dziś
529 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-09-30 do dziś
645 BUDOWNICTWO2004-09-30 do dziś
774 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2004-09-30 do dziś
874 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2004-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 22.06.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia 14.07.20052005-10-20 do dziś
2data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
3data złożenia 19.11.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
4data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
8data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
9data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
14data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
15data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 22.06.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 22.06.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-10-20 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-10 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów