„L.H.L” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000210278
Numer REGON: 015750407
Numer NIP: 5272435631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2017-11-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/68459/17/250]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0157504072004-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.H.L” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYWILSKA nr domu 44 nr lokalu C066 kod pocztowy 03-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 28.05.2004 ROKU, NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŻYTNIA 13 LOK.107, REP. A NR 3673/20042004-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM PHU2015-08-13 do dziś
2. ImionaLAP2015-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2015-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVU DANG2004-09-07 do dziś
2. ImionaCHI2004-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM PHU2004-06-17 do dziś
2. ImionaLAP2004-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE THI2004-06-17 do dziś
2. ImionaHOA2004-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-13 do dziś
247 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-13 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 23.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-30 do dziś
2data złożenia 28.12.2006 okres 2005 ROK2007-02-22 do dziś
3data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-13 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-13 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-02-22 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-13 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-13 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-30 do dziś
22005 ROK2007-02-22 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów