KDM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000210099
Numer REGON: 364182602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253113/20/715]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKDM FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2016-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. SPÓŁDZIELCÓW nr domu 1A nr lokalu 3 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2016-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.01.2004 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA NASKRĘCKIEGO W KONINIE W KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE, REPERTORIUM A 520/20042004-06-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.02.2016R., REP. A NR 1873/2016, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, MARIA MAGDALENA NASKRĘCKA SPÓŁKA CYWILNA W KONINIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI §1-31 I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2016R., REP. A NR 2334/2016, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, MARIA MAGDALENA NASKRĘCKA SPÓŁKA CYWILNA W KONINIE, ZMIANA §2.2016-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUGLAS2016-04-12 do dziś
2. ImionaDOROTA2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000,00 ZŁOTYCH2016-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIAK2018-02-23 do dziś
2. ImionaJAKUB MAREK2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000,00 ZŁ2018-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego202000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGUGLAS2018-02-23 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA2018-02-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2016-04-12 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-04-12 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-04-12 do dziś
466 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-04-12 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-12 do dziś
669 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2016-04-12 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-04-12 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-04-12 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji03.12.2019R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, REP. A NR 9915/2019. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE UCHWAŁY 31.12.2019.,2020-04-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2020-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDUDZIAK2020-04-01 do dziś
2. ImionaMAREK2020-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności03.12.2019R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, REP. A NR 9915/2019. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE UCHWAŁY 31.12.2019.,2020-04-01 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów