PDKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000209970
Numer REGON: 278273774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/246451/20/636]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPDKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO nr domu 71B kod pocztowy 30-394 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.04.2004 R., NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK -KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 21/23, REPERTORIUM A NR 1463/20042004-06-30 do dziś
221.07.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 4477/2009, NOTARIUSZ HALINA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 13, PAR. 14 UST. 2, PAR. 14 UST. 4, PAR. 14 UST. 6. -DODANO: PAR. 1 UST. 3, PAR. 13 UST. 2; -USUNIĘTO: PAR. 14 UST. 52009-09-25 do dziś
324.08.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 6071/2011, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 15, -ZMIANIE ULEGA TREŚĆ: § 1; § 4; § 5 UST. 1; § 6.2011-11-10 do dziś
416.11.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 8935/2011, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. GRABOWSKIEGO 5/1, -ZMIENIONO § 2;2011-12-14 do dziś
519.01.2015, REPERTORIUM A NR 373/2015; NOTARIUSZ TOMASZ KOT PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY ULICY TOPOLOWEJ 11; ZMIENIONO PARAGRAF 4 ZDANIE PIERWSZE2015-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3565960142009-09-25 do dziś
4. Numer KRS0000146580 2009-09-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ2011-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2011-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500,00 ZŁ2009-09-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHATKIEWICZ2009-09-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ WŁADYSŁAW2009-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOHATKIEWICZ2009-09-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2009-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2009-09-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-02-02 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-02-02 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-02 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-02 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-02 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-02-02 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-02-02 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-02-02 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-02-02 do dziś
1018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
2data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
3data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
4data złożenia 23.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
5data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
6data złożenia 06.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 R.- 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
7data złożenia 21.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
10data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
13data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
51 STYCZNIA 2009 R.- 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052006-08-18 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-28 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
61 STYCZNIA 2009 R.- 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-07-11 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów