„ASSET BASED FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000209953
Numer REGON: 016556073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[RDF/229276/20/781]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016556073 NIP 95122728582009-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSET BASED FINANCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 620042004-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BACHUSA nr domu 6 kod pocztowy 04-814 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2000 R. AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 4844/2000 25.05.2004 R. AKT NOTARIALNY, NOT. ELŻBIETA WARCHOŁ, KN W WARSZAWIE, ZM. §§ 4, 6 UST. 3 I 4, 9 UST. 3 I 4, 12, 15, 16, 232004-06-09 do dziś
230.01.2009, NR REP A 1762/2009, NOTARIUSZ ZBIGNIEW WARCHOŁ W WARSZAWIE, ZMIANA: § § 4, 6, 8, 11, 15, 22, TYTUŁ V, TEKST JEDNOLITY2009-02-27 do dziś
322.05.2014 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW WARCHOŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 20285/2014, ZMIANA § 4.2014-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHURA2004-06-09 do dziś
2. ImionaWITOLD2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHURA2014-09-26 do dziś
2. ImionaSCHOLASTYKA2014-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU I SAMOISTNY PROKURENT -SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU I SAMOISTNY PROKURENT SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2009-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHURA2009-02-27 do dziś
2. ImionaSCHOLASTYKA2009-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMACHURA2009-02-27 do dziś
2. ImionaWITOLD2009-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-09-26 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-26 do dziś
368 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-26 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2014-09-26 do dziś
573 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-09-26 do dziś
677 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-09-26 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-09-26 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-24 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
2data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-26 do dziś
3data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-26 do dziś
4data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-26 do dziś
5data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
6data złożenia 11.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
7data złożenia 15.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
8data złożenia 07.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
9data złożenia 09.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-09 do dziś
10data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-26 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-08-18 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-09-26 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-08 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów