INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000209899
Numer REGON: 001284181
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426718/22/963]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012841812004-06-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 9592004-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. HUTNICZA nr domu 20A kod pocztowy 81-061 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2016-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 14.12.1987 R., REP. A NR 3413/87, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK W GDAŃSKU; PAR. 1-24 ZMIENIONE PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 9 MARCA 2004 R., REP. A NR 1128/04, NOTARIUSZA LIDII DERENGOWSKIEJ-WINIECKIEJ W GDYNI;2004-06-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 SIERPNIA 2005 ROKU, REP. A 6494/2005 -NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. STAROWIEJSKA 41-43 -DOPISANO DO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI DODATKOWYCH PRZEDMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI;2005-09-08 do dziś
323.12.2010 R., REP. A NR 5986/2010, PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ SKARBEK-SZAMIN W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIENIONO TREŚĆ: PAR. 2, PAR. 5, PAT.7, PAR. 9 ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2011-01-21 do dziś
402.06.2016R., REP. A NR 1815/2016, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK W GDYNI, ZMIANA TREŚCI PAR.3 I PAR.5 UMOWY SPÓŁKI, PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2016-08-04 do dziś
5AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 9374/2020 Z DNIA 23.06.2020 R., NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZM. PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-08-07 do dziś
623.11.2020 R., REPERTORIUM A NR 16181/2020, NOTARIUSZ ANNA TARASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA TARASIUK, GDYNIA, ZMIANA § 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEIL2004-06-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN2005-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKO2004-06-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN2005-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELFEKO S.A.2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1914550862004-06-09 do dziś
4. Numer KRS0000063117 2004-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 PLN2005-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2005-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.2004-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEIL2004-06-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWKO2004-06-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-01-21 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-21 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-21 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-01-21 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2021-02-05 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-08-04 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-08-04 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-08-04 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 03.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-08-09 do dziś
3data złożenia 12.05.2006 okres 2005 ROK2006-05-16 do dziś
4data złożenia 19.04.2007 okres 2006 ROK2007-05-22 do dziś
5data złożenia 14.04.2008 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
6data złożenia 21.05.2009 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-02 do dziś
7data złożenia 24.03.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-04-07 do dziś
8data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
9data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-04-26 do dziś
10data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-05-07 do dziś
11data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
12data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
13data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
18data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-16 do dziś
22006 ROK2007-05-22 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-02 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-04-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 DO 31.12.20122013-05-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-08-09 do dziś
32005 ROK2006-05-16 do dziś
42006 ROK2007-05-22 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072008-04-23 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-02 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-04-07 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-11 do dziś
901.01.2011 DO 31.12.20112012-04-26 do dziś
1001.01.2012 DO 31.12.20122013-05-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów