„ASSETS MANAGEMENT PLANET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000209438
Numer REGON: 015721200
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-07-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27886/14/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSETS MANAGEMENT PLANET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA 2014-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA W DNIU 20 KWIETNIA 2004 PRZED ANNĄ NOWICKĄ -NOTARIUSZEM W SZCZECINIE PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY UL. KASZUBSKIEJ 61/3, NR REPERTORIUM REP. A 1499/2004 ORAZ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED ANNĄ NOWICKĄ -NOTARIUSZEM W SZCZECINIE, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. KASZUBSKIEJ 61/3 W DNIU 27 KWIETNIA 2004, REP. A NR 1568/20042004-06-23 do dziś
214.10.2004 R. REPERTORIUM A 3227/2004 NOTARIUSZ ANNA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA NOWICKA, SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 61/3, ZMIANA TREŚCI § 7.1 UMOWY SPÓŁKI.2005-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUTOPLANET TRADING INTERNATIONAL, INC.2004-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 372 UDZIAŁY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 186.000 ZŁ2005-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIŃSKI2004-06-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2004-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 274 UDZIAŁY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.000 ZŁ2005-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2005-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2005-02-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-06-23 do dziś
265 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2004-06-23 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-06-23 do dziś
471 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-06-23 do dziś
572 INFORMATYKA2004-06-23 do dziś
692 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-06-23 do dziś
793 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-06-23 do dziś
867 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI2004-06-23 do dziś
915 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-06-23 do dziś
1016 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-06-23 do dziś
1134 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP2004-06-23 do dziś
1245 BUDOWNICTWO2004-06-23 do dziś
1335 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2004-06-23 do dziś
1431 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-06-23 do dziś
1529 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-06-23 do dziś
1632 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2004-06-23 do dziś
1750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-06-23 do dziś
1851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-06-23 do dziś
1952 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-06-23 do dziś
2055 HOTELE I RESTAURACJE2004-06-23 do dziś
2160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2004-06-23 do dziś
2262 TRANSPORT LOTNICZY2004-06-23 do dziś
2363 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów