„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000209304
Numer REGON: 472211872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332901/21/497]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP4722118722004-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU nr w rejestrze 19442004-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina DRZEWICA miejscowość DRZEWICA2004-06-07 do dziś
2. Adresulica PLAC NARUTOWICZA nr domu 20 nr lokalu 20 kod pocztowy 26-340 poczta DRZEWICA 2004-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 09 KWIETNIA 1999 R., NOTARIUSZ KAROL MAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REPERTORIUM „A” NR 486/99. AKT NOTARIALNY Z 18 GRUDNIA 2003 R., ASESOR NOTARIALNY MAREK WATRAKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 18038/2003 ZMIENIONO: § 4, § 5, § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI ORAZ WYSTĘPUJĄCE W UMOWIE SPÓŁKI WYRAZY „KODEKSU HANDLOWEGO” ZASTĄPIONO WYRAZAMI „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH”.2004-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁOMAŃSKI2004-06-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2004-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2004-06-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ARTUR2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2004-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2004-06-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH2004-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁOMAŃSKI2004-06-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2004-06-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ARTUR2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2004-06-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYM SKLEPIE Z PRZEWAGĄ TOWARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-02-24 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2021-02-24 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2021-02-24 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-24 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-02-24 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-27 do dziś
2data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-27 do dziś
3data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-27 do dziś
4data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-27 do dziś
5data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-27 do dziś
6data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-27 do dziś
7data złożenia 27.11.2018 okres OD 07.06.2004 DO 31.12.20042018-11-27 do dziś
8data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-27 do dziś
9data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-27 do dziś
10data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-27 do dziś
11data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-27 do dziś
12data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-27 do dziś
13data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
14data złożenia 27.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
17data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-27 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-27 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-27 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-27 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-27 do dziś
7OD 07.06.2004 DO 31.12.20042018-11-27 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-27 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-27 do dziś
10OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów