AUTO WACHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000209276
Numer REGON: 634578455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-21
Sygnatura akt[RDF/287328/21/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAUTO WACHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BARANOWO2004-06-07 do dziś
2. Adresulica ROLNA nr domu 29A kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO 2004-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2004 R., NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. GARBARY 71/42, POZNAŃ, REP. A 4212/2004, 21.05.2004 R., REP. A 5173/2004, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, NOTARIUSZ W POZNANIU, REP. A 5173/2004, ZMIENIONO § 9 UMOWY.2004-06-07 do dziś
25.01.2006 R. NR REP. 1/2006, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STERLING ZMIENIONO PAR. 6 UST. 2 PRZEZ DODANIE PPKT H ORAZ DODANO UST. 32006-01-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 12.11.2012 R., REP. A NR 6573/2012, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STERLING - NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-729 POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA 3 M. 4, ZMIENIONO PAR. 2 I 12.2012-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHE2004-06-07 do dziś
2. ImionaEWA2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.100.000,00 ZŁ2020-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1100000,00 PLN2004-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1960000,00 PLN2004-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CŻŁONEK ZARZĄDU.2004-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACHE2004-06-07 do dziś
2. ImionaEWA2004-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2012-12-17 do dziś
252 21 Z POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2012-12-17 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2012-12-17 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2012-12-17 do dziś
566 29 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2012-12-17 do dziś
666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2013-05-17 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2013-05-17 do dziś
845 20 Z OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.05.2006 okres 2005 ROK2006-06-23 do dziś
2data złożenia 29.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-04 do dziś
3data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
4data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
5data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
6data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-04 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
8data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
9data złożenia 06.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
10data złożenia 09.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
11data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-23 do dziś
22006 ROK2007-07-04 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
62012 ROK2013-09-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-06-23 do dziś
22006 ROK2007-07-04 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-26 do dziś
62012 ROK2013-09-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów