SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBÓRKA” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000209218
Numer REGON: 001042331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-01-25
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30325/22/979]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010423312004-06-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARBÓRKA” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2004-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze ARS-1652004-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2004-06-08 do dziś
2. Adresulica GÓRNA nr domu 16 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2004-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16.05.1983 R. -PRZYJĘTO STATUT 06.11.2003 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -PRZYJĘTO NOWY STATUT2004-06-08 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 15 Z DNIA 31.05.2005 R. ZMIENIONO PAR. 15 UST. 1, PAR. 61 UST. 2; SKREŚLONO ROZDZIAŁ IX, PAR. 37 UST. 2, PAR. 41 UST. 1 I 2; DODANO UST. 5-10 W PAR. 742005-09-26 do dziś
314.12.2006 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO TREŚCI § 7 UST. 4 PKT 1 § 13 PKT 4 I PKT 5, § 13 PKT 17, § 14 PKT 13 I PKT 14, § 23 UST. 1, § 24 UST. 2 PKT 1, § 25 UST. 4, § 26 UST. 1, § 31 UST. 7-11, § 45, § 46 UST. 3 § 47, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 UST. 2, § 61 UST. 2, § 72, § 74 UST. 6, § 74 UST. 9, § 79, § 82 UST. 1, § 82 UST. 3, § 82 UST. 5, § 83 UST. 1 PKT 14 STATUTU; DODANO DO STATUTU § 7 UST. 2 ZD.2, § 14 PKT 17§, § 26 UST. 2 ZD.2, § 31 A, § 34 UST. 1 ZD.3, § 35 UST. 1 ZD. 3, § 46 UST. 2 ZD.2, § 73 UST. 2, § 74 UST. 2 ZD.2 I ZD 3, § 74 UST. 5 ZD.2, § 83 UST. 1 PKT 19, § 100 UST. 2 PKT 4, SKREŚLONO W STATUCIE W § 23 UST. 2 I W § 24 UST. 2 WYRAZ „W SZCZEGÓLNOŚCI”, SKREŚLONO § 24 UST. 2 PKT 3, § 31 UST. 12, § 31 UST. 13, § 74 UST. 8 ZD.3, § 88 UST. 2 ZD.2.2007-04-26 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 28 LISTOPADA 2007 R. NADANO NOWE BRZMIENIE STATUTOWI SPÓŁDZIELNI.2008-02-25 do dziś
5NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW W DNIU 3 GRUDNIA 2009 R. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU: ZMIENIONO § 7 UST. 4 PKT 3 LIT.B, § 8 UST. 3, § 37 UST. 1, § 55, § 58, § 75 UST. 1, § 83 PKT 10, § 95, § 96 UST. 4, DODANO § 11 A, W § 22 UST. 2 DODANO PKT 3-6, § 57 A, § 57 B, W § 83 DODANO PKT 15, W § 23 UST. 2 SKREŚLONO ZDANIE 4, W § 57 SKREŚLONO ZDANIE 1, W § 74 SKREŚLONO PKT 8, W § 82 UST. 1 SKREŚLONO PKT 192010-02-23 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 24.11.2011 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 14 PKT 17, § 22 UST. 2 PKT 4, § 22 UST. 2 PKT 6, § 57A UST. 3, § 60 UST. 1, § 86 UST. 4 PKT 1, § 82 UST. 2, § 81 UST. 1.2012-01-25 do dziś
7UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15.05.2013 R. - ZMIENIONO § 77 UST. 4, DODANO W § 77 UST. 4A2013-07-09 do dziś
8WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 27 MAJA 2015R. DOKONAŁO ZMIANY STATUTU POPRZEZ ZMIANĘ § 1 UST. 2, § 3, § 4, § 36, § 37, § 38, § 47, § 57A, § 58 UST. 2, § 76 UST. 1, § 79 UST. 21, § 80 UST. 5, § 81 UST. 1, § 83, § 96, § 97, WPROWADZENIE ROZDZIAŁU IX, ZMIANĘ NUMERACJI ROZDZIAŁÓW.2015-07-28 do dziś
9W DNIU 11 MAJA 2017 R. W § 22 UST. 2 DODANO PKT 7 ORAZ DOKONANO ZMIANY BRZMIENIA § 86 UST. 22017-08-11 do dziś
1006.06.2018 R. - § 1 UST.2 PKT.1, § 7, § 8, § 9, § 10 UST.1, § 11, § 11A, § 12, § 14 PKT.1, § 14 PKT.9, § 15, § 16 UST.3, § 19, § 20 UST.1, § 21, § 22, § 23, § 24, § 31 UST.2, § 33, § 34 UST.1, § 35, § 36 UST.2, § 37, § 40, § 43, § 47 UST.1, § 48, § 50, § 51, § 52 UST.2, § 53 UST.1, § 59 UST.5, § 69 UST.1, § 73 UST.2, § 73 UST.6, § 75 UST.6, § 75 UST.7, § 76 UST.5, § 76 UST.6, § 76 UST.7, § 77 UST.2, § 78 UST.4, § 79 UST.1, § 79 UST.2, § 79 UST.3, § 79 UST.20, § 79 UST.29, § 79 UST.30, § 79 UST. 31, § 81 UST.3, § 82 UST.1 PKT.9, § 85, § 95 UST.1 PKT.1.2018-10-11 do dziś
1106.06.2018 - ZMIENIONO §76 UST.1, §77 UST.5, §81 UST.1, SKREŚLONO §77 UST.32019-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETRUCHA2004-06-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-06-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2023-01-25 do dziś
2. ImionaLIDIA ANNA2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSZTOFIK2023-01-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WŁADYSŁAW2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2023-01-25 do dziś
2. ImionaILONA IRENA2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLNY2020-05-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2020-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKALA2018-10-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ EDWARD2018-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSTĘPIEŃ2012-08-14 do dziś
2. ImionaALA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZO-FINANSOWĄ SPÓŁDZIELNI2012-08-14 do dziś
21. NazwiskoMUSIAŁ2012-08-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2012-08-14 do dziś
31. NazwiskoOPALA2020-12-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2020-12-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE, A TAKŻE MIENIE JEJ CZŁONKÓW NABYTE PRZEZ NICH NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2016-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2016-09-05 do dziś
268 20 Z DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I BUDYNKAMI OSÓB TRZECICH2016-09-05 do dziś
341 20 Z DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA LUB REMONTOWA NA POTRZEBY WŁASNE I OSÓB TRZECICH2016-09-05 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, W TYM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2016-09-05 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, W TYM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2016-09-05 do dziś
690 04 Z ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM ROZWOJU KULTURALNEGO SPOŁECZEŃSTWA2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 17.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 R.2004-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 05.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2004-06-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
4data złożenia 22.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
6data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
7data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
11data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15data złożenia 03.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
18data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
19data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
20data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2004-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
601.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-21 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2004-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2004-06-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
701.01.2008 R -31.12.2008 R2009-07-27 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-24 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów