SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMGAZ” W PRZEMYŚLU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000208745
Numer REGON: 650155021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401125/22/495]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP6501550212004-05-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMGAZ” W PRZEMYŚLU2004-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS XIII -632004-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2004-05-31 do dziś
2. Adresulica KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL 2004-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.06.2003 R.2004-05-31 do dziś
225.06.2008 R. -W PAR. 7 DODAJE SIĘ UST. 4; ZMIENIA SIĘ PAR. 8 UST. 1 PKT 4; W PAR. 8 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 9; ZMIENIA SIĘ PAR. 11 UST. 1 PKT 11, 12, 15 I 16; PAR. 12 PKT 12; W PAR. 12 DODAJE SIĘ PKT 21 I 22; W PAR. 13 DODAJE SIĘ PKT 5; ZMIENIA SIĘ PAR. 15 UST. 1; PAR. 17; DODAJE SIĘ PAR. 17A UST. 1-7 I PAR. 17B; ZMIENIA SIĘ PAR. 19 UST. 3; PAR. 26; PAR. 31; W PAR. 33 DODAJE SIĘ UST. 8; ZMIENIA SIĘ PAR. 61, PAR. 77, PAR. 79, PAR. 80 UST. 1; W ROZDZIALE VII SKREŚLA SIĘ DZIAŁ B I DZIAŁ C, DZIAŁ D OZNACZA SIĘ JAKO B, DZIAŁ E OZNACZA SIĘ JAKO C, DZIAŁ F OZNACZA SIĘ JAKO D, ZMIENIA SIĘ PAR. 99 I OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 90, PAR. 100 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 91, PAR. 101 SKREŚLA SIĘ, PAR. 102-106 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 92-96, ZMIENIA SIĘ PAR. 107-110 I OZNACZA SIĘ ODPOWIEDNIO JAKO PAR. 97-100, PAR. 111-121 OZNACZA SIĘ ODPOWIEDNIO JAKO PAR. 101-111, W ROZDZIALE VIII ZMIENIA SIĘ TYTUŁ DZIAŁU B ORAZ PAR. 122-137, KTÓRE OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 112-119, PAR. 138-142 OZNACZA SIĘ JAKO 120-124, PAR. 143 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 125 W KTÓRYM ZMIANIE ULEGA UST. 2, PAR. 144 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 126, PAR. 145 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 127 W KTÓRYM DODAJE SIĘ UST. 7, PAR. 146 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 128, PAR. 147 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 129 W KTÓRYM ZMIANIE ULEGA UST. 4, ZMIENIA SIĘ PAR. 148 I OZNACZA JAKO PAR. 130, PAR. 149-152 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 131-134, ZMIENIA SIĘ PAR. 153-154 I OZNACZA JAKO PAR. 135-136, PAR. 155 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 137, ZMIENIA SIĘ PAR. 156-158 I OZNACZA JAKO PAR. 138-140, PAR. 159-162 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 141-144, ZMIENIA SIĘ PAR. 163 I OZNACZA JAKO PAR. 145, PAR. 164 I 165 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 146 I 147, PAR. 166 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 148 W KTÓRYM DODAJE SIĘ UST. 16, PAR. 167-169 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 149-151, SKREŚLA SIĘ PAR. 170, PAR. 171-175 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 152-156.2008-12-11 do dziś
309.06.2011 R. ZMIENIONO PAR. 1382011-08-30 do dziś
4UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z 25.06.2012 R. PAR. 16 UST. 2, 18 UST. 2, PAR. 65, 94 PKT 4, 100, 103, 105, 106, 108, 116, 1182012-11-13 do dziś
516.06.2016R., ZMIANA: PAR. 134 UST. 1-4, PAR. 12 UST. 1 I 2, PAR. 16 UST. 2 PKT 132017-05-10 do dziś
6UCHWAŁA WZC Z DNIA 06.06.2018 R. ZMIENIA SIĘ PAR:3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, PAR.15 SKREŚLONY, ZMIANA PAR.16, SKREŚLA SIĘ PAR:17, 17A, 17B, ZMIANA PAR:20, SKREŚLA SIĘ PAR:21, ZMIANA PAR.22, SKREŚLA SIĘ PAR: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ZMIANA PAR:33, SKREŚLA SIĘ PAR:34, 35, 37, ZMIANA PAR:25, W PAR.26 ZMIENIA SIĘ PAR.38, ZMIANA PAR:40, 41, SKREŚLA SIĘ PAR:44, 45, ZMIANA PAR:47, 48, 49, W PAR.50 ZMIENIA SIĘ UST.1, ZMIENIA SIĘ PAR.51, W PAR.52 ZMIENIA SIĘ UST.1, DOPISUJE SIĘ UST.3, DOPISUJE SIĘ PAR.54A, ZMIENIA SIĘ PAR:55, 56, 61, 62, W PAR.63 ZMIENIA SIĘ UST.4, W PAR.64 UST.1 I PKT 7 W UST.2, W PAR.65 UST.2, 3, 4, ZMIENIA SIĘ PAR.66, W PAR.67 ZMIENIA SIĘ UST.1, 2, 3, W PAR.68 UST.1, 2, 3, 4, ZMIENIA SIĘ PAR.69, SKREŚLA SIĘ PAR:70, 71, ZMIENIA SIĘ PAR.72, W APR.73 ZMIENIA SIĘ UST.1, 2, ZMIENIA SIĘ PAR.74, SKREŚLA SIĘ PAR:76, ZMIENIA SIĘ PAR.79, SKREŚLA SIĘ PAR:80, ZMIENIA SIĘ PAR.83, SKREŚLA SIE PAR.84, W PAR.90 ZMIENIA SIĘ UST.1, ZMIENIA SIĘ PAR:91, 102, SKREŚLA SIĘ PAR:104, ZMIENIA SIĘ PAR:108, W PAR.111 ZMIENIA SIĘ UST.3, ZMIENIA SIĘ PAR.112, W PAR.116 SKREŚLA SIĘ UST.4, ZMIENIA SIĘ UST.5, SKREŚLA SIĘ PAR.117, ZMIENIA SIĘ PAR:122, 125, 127,, 134, 135, 138, 139, WPAR.140 ZMIENIA SIE UST.4, W PAR.141 SKRESLA SIĘ UST.11, ZMIENIA SIE UST.17, W PAR.143 ZMIENIA SIĘ UST.2, 4, W PAR.145 ZMIENIA SIĘ UST.1, ZMIENIA SIĘ PAR:147, 148, 150, 156, DOPISUJE SIĘ PAR.1572019-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNEJ OSOBIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU I CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH. 3. UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE JEDNOSTKI WYMAGA UPRZEDNIO ZGODY RADY NADZORCZEJ.2004-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIEŚLA2016-10-31 do dziś
2. ImionaMARZENA2016-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-31 do dziś
21. NazwiskoRÓŻYCKI2016-06-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF FRANCISZEK2016-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2016-06-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-29 do dziś
31. NazwiskoARLET2006-11-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2006-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-09 do dziś
41. NazwiskoSZELIGA2004-10-27 do dziś
2. ImionaLUCYNA OLGA2004-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-27 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?P.O. PREZES ZARZĄDU2004-10-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-27 do dziś
61. NazwiskoJURCZAK2004-05-31 do dziś
2. ImionaMARIAN2004-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2019-01-25 do dziś
2. ImionaIZABELLA2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAK2019-01-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAŚ2019-01-25 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-25 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-01-25 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-18 do dziś
2data złożenia 02.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-14 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
4data złożenia 24.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
5data złożenia 09.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
6data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
7data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
8data złożenia 09.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
10data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12data złożenia 26.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
17data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
18data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-18 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów