HOTEL FERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000208688
Numer REGON: 292880960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/162997/19/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOTEL FERIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KAMIONKA nr domu 11 kod pocztowy 31-586 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2010-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.2004 ROK, REP. A 2397/2004 NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29: UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2004-05-28 do dziś
222.07.2010 R. -REP. A 2517/2010, NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MAZOWIECKA 8 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: ART. 2 UST. 1 I 2, ART. 3 UST. 1, ART. 4 UST. 3, ART. 5 UST. 3, ART. 5 UST. 12.2010-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2004-05-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2004-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2004-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2004-05-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAN2004-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 500,00 ZŁ2010-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-11-30 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-11-30 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-11-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-30 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-11-30 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-11-30 do dziś
879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-11-30 do dziś
979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-11-30 do dziś
1079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-11-30 do dziś
1179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-11-30 do dziś
1279 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-11-30 do dziś
1379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-30 do dziś
1447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-11-30 do dziś
1547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-11-30 do dziś
1655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-11-30 do dziś
1755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-11-30 do dziś
1855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
2data złożenia 17.01.2014 okres 01.01.2012-31.12.20122014-01-29 do dziś
3data złożenia 20.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
4data złożenia 08.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-05 do dziś
5data złożenia 08.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-05 do dziś
6data złożenia 08.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
7data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-02-16 do dziś
8data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-02-16 do dziś
9data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-02-16 do dziś
10data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-02-16 do dziś
11data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-02-16 do dziś
12data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-16 do dziś
13data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-16 do dziś
14data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
201.01.2012-31.12.20122014-01-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
7OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-02-16 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-02-16 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-02-16 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-02-16 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-02-16 do dziś
12OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-11-30 do dziś
201.01.2012-31.12.20122014-01-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-05 do dziś
7OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-02-16 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-02-16 do dziś
9OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-02-16 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-02-16 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-02-16 do dziś
12OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-02-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2017R. UCHWAŁA Z DNIA 30.12.2017R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. MAZOWIECKA 8 NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ REP. A NR 4550/2017, 30.12.20172018-02-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA PRZEZ LIKWIDATORA2018-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJUSZCZYK2018-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2017R. UCHWAŁA Z DNIA 30.12.2017R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. MAZOWIECKA 8 NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ REP. A NR 4550/2017, 30.12.20172018-02-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów