MED-EUROPE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000208439
Numer REGON: 432710543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250769/20/952]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMED-EUROPE TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ANNY WALENTYNOWICZ nr domu 34 kod pocztowy 20-328 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -TEKST JEDNOLITY AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13 MAJA 2004 R. REP. A NR 1350/2004 W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM TATARA.2004-05-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 1492/2016, ZMIENIONO § 1 UST. 2, § 1 UST. 3, § 3, § 7 PKT 1 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWICZ2017-01-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALEKSANDER2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURANT2017-01-17 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2017-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWICZ2017-01-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ALEKSANDER2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURANT2017-01-17 do dziś
2. ImionaROBERT MICHAŁ2017-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2017-01-17 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-17 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-01-17 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-01-17 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-17 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-01-17 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-01-17 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-01-17 do dziś
986 OPIEKA ZDROWOTNA2017-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-06-03 do dziś
2data złożenia 10.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
4data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
5data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
6data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
7data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
8data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
9data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
12data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
15data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-06-03 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-14 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-20 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-19 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów