„APART HOTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000208259
Numer REGON: 015736985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2020-11-23
Sygnatura akt[RDF/270368/20/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0157369852006-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APART HOTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2018-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.2004 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW KROCZEK W ZĄBKACH, REP. A NR 3838/20042004-05-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 20.10.2004 R. POD REP. A NR 7381/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA KROCZKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZĄBKACH PRZY UL. ORLEJ 6/63 ZE ZMIANĄ § 5 UMOWY SPÓŁKI, A TAKŻE PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2004-11-04 do dziś
331.05.2012 R., REP. A NR 4358/2012, NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 2, § 3 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 12012-06-27 do dziś
426.11.2015 R., REP. NR 2436/2015, NOTARIUSZ MARTA JĘDRAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANA PARAGRAFU 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-02-08 do dziś
530.06.2017 R., REPERTORIUM A NR 5773/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE UL. KASPROWICZA 68 LOK. 85 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU ORAZ UCHWALENIE W CAŁOŚCI NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2017-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENOVA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3664279012017-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000660314 2017-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE B) W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-03-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-11 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-11 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-09-11 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-09-11 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-09-11 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-09-11 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-11 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-09-11 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2017-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.01.2007 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-01-31 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
3data złożenia 17.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-23 do dziś
4data złożenia 23.12.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-06 do dziś
5data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
6data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
7data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-02 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
14data złożenia 23.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-01-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052007-01-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr VIII GU 39/17 data 31.07.20172018-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZELA2018-04-10 do dziś
2. ImionaJACEK2018-04-10 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów