„A DESIGN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000208018
Numer REGON: 932963145
Numer NIP: 8971691264
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2009-03-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/2098/9/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932963145 NIP 89716912642007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A DESIGN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KOSMONAUTÓW nr domu 222 nr lokalu B kod pocztowy 54-042 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2009-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 16 GRUDNIA 2003, REP. A NR 5256/2003 PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ NOWAK 24.03.2004, ANEKS DO UMOWY, NOTARIUSZ JUSTYNA NOWAK, REP. A NR 2013/20042004-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYK2004-05-26 do dziś
2. ImionaMAREK2004-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)2004-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AWANGARDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9318657072004-05-26 do dziś
4. Numer KRS0000065780 2004-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2004-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego125000,00 PLN2004-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1125000,00 PLN2004-05-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKAŁDANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH2004-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDA2009-03-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-05-26 do dziś
280 42 B SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2004-05-26 do dziś
374 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-05-26 do dziś
422 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-05-26 do dziś
522 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-05-26 do dziś
622 1 WYDAWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH2004-05-26 do dziś
792 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2004-05-26 do dziś
874 40 Z REKLAMA2004-05-26 do dziś
922 22 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-05-26 do dziś
1072 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-05-26 do dziś
1174 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2007 okres 20062007-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062007-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062007-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów