FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BIEDRZYCKI” JAROSŁAW BIEDRZYCKI, ZBIGNIEW BIEDRZYCKI, ANDRZEJ BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000207834
Numer REGON: 511431204
Numer NIP: 8491475709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7543/21/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP5114312042004-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BIEDRZYCKI” JAROSŁAW BIEDRZYCKI, ZBIGNIEW BIEDRZYCKI, ANDRZEJ BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA2004-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat PISKI gmina PISZ miejscowość PISZ2004-05-21 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr domu 49 A kod pocztowy 12-200 poczta PISZ 2004-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.12.2003 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 10.05.2004 R.SPROSTOWANO TREŚĆ § 1 I § 16 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2004-05-21 do dziś
2I. UCHWAŁĄ Z DNIA 31.12.2013 R. OD 01.01.2014 R. ZMIENIONO § 10 UMOWY SPÓŁKI II. UCHWAŁĄ Z DNIA 01.07.2014 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-05-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKSEM Z DNIA 04.12.2003 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 11.12.2001 R. WSPÓLNICY spółkI CYWILNEJ DOKONALI W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BIEDRZYCKI” SPÓŁKA CYWILNA JAROSŁAW BIEDRZYCKI, ZBIGNIEW BIEDRZYCKI, ANDRZEJ BIEDRZYCKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BIEDRZYCKI” JAROSŁAW BIEDRZYCKI, ZBIGNIEW BIEDRZYCKI, ANDRZEJ BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: JAROSŁAW BIEDRZYCKI -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ -NR 3243/2001 ZBIGNIEW BIEDRZYCKI -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ -NR 4473/2001 ANDRZEJ BIEDRZYCKI EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ -NR 3080/20012004-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2004-05-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2004-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-21 do dziś
TAK2014-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-21 do dziś
TAK2014-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2004-05-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-21 do dziś
TAK2014-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-21 do dziś
TAK2014-10-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-10-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2004-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2004-05-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2004-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2004-05-21 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEDRZYCKI2004-05-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-10-17 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2014-10-17 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-10-17 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-17 do dziś
547 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-17 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-17 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-10-17 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-10-17 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-10-17 do dziś
1056 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-27 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów