APTEKI KOTARSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000207402
Numer REGON: 730363039
Numer NIP: 8321749243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[RDF/588341/24/677]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP7303630392004-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI KOTARSCY SPÓŁKA JAWNA2023-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2004-05-17 do dziś
2. Adresulica 18-STYCZNIA nr domu 76 kod pocztowy 98- 300 poczta WIELUŃ 2004-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 ANEKS Z DN. 28.05.2005 R. - ZMIANA §4, §5 I §9.2005-06-29 do dziś
2-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 17.11.1997 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.03.2004 R. ORAZ ANEKS Z DNIA 5.05.2004 R. O ZMIANIE PAR. 1, PAR. 4, PAR. 6, PAR. 7 I PAR. 12.2004-05-17 do dziś
318.04.2016 R. - DATA ZMIANY. ZMIENIONO: § 4 I § 5 UMOWY SPÓŁKI.2016-05-05 do dziś
4UCHWAŁA NR 2/2020 Z DNIA Z DNIA 01.04.2020 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 1 A, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; UCHWAŁA NR 3/2020 Z DNIA 01.04.2020 R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2020-08-31 do dziś
5UCHWAŁA Z DNIA 30.10.2023 R. O ZMIANIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ I PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO §8, DODANO DO §9 UST. 3 I 4, ZMIENIONO §10 I DODANO DO NIEGO UST. 2 I 3; UCHWAŁA Z DNIA 31.10.2023 R. O ZMIANIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ I PRZYJĘCIU TEKSTU JEDNOLITEGO, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO §1A, ZMIENIONO §2 I §5.2023-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-05-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ZE SPÓŁKI CYWILNEJ; WSPÓLNICY: URSZULA TERCZYŃSKA-KOTARSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WIELUNIU POD NUMEREM 6260, DARIUSZ KOTARSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WIELUNIU POD NUMEREM 6271, BŁAŻEJ KOTARSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W WIELUNIU POD NUMEREM 7194.2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKA2016-05-05 do dziś
2. ImionaANNA EWELINA2016-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKI2016-05-05 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2016-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-05-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2020-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKA2023-11-14 do dziś
2. ImionaANNA EWELINA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARSKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2016-05-05 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW I WYROBÓW TOALETOWYCH2016-05-05 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-22 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-22 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-11-22 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-11-22 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-11-22 do dziś
10OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-11-22 do dziś
11OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-11-23 do dziś
12OD 01.01.2006 DO 31.12.20062018-11-23 do dziś
13OD 01.01.2005 DO 31.12.20052018-11-23 do dziś
14OD 17.05.2004 DO 31.12.20042018-11-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-26 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów