SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŚNIEŻKA” W SOCHACZEWIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000207342
Numer REGON: 001087960
Numer NIP: 8371022477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-12-09
Sygnatura akt[RDF/183812/19/427]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010879602004-05-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŚNIEŻKA” W SOCHACZEWIE2004-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2282004-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW2004-05-17 do dziś
2. Adresulica M.J. PIŁSUDSKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW 2004-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STAUT Z DNIA 10.11.1983 2. DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA-UCHWALONO NOWY STATUT2004-05-17 do dziś
217.05.2016 R. - UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2016-12-22 do dziś
325.05.2017 R., ZMIENIONO PAR. 22, 26, 32, 34, 442017-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAWKA2018-03-15 do dziś
2. ImionaMAREK2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-15 do dziś
21. NazwiskoKAŁĘCKA SOSNOWSKA2017-12-07 do dziś
2. ImionaEDYTA MAŁGORZATA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-07 do dziś
31. NazwiskoOWCZAREK2013-05-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2013-05-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-28 do dziś
41. NazwiskoSZCZEPANIK2004-05-17 do dziś
2. ImionaTYTUS2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
51. NazwiskoSTEFANIAK2004-05-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
61. NazwiskoKOPKA2004-05-17 do dziś
2. ImionaSTEFAN2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTEPCA PREZESA2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2017-12-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WŁADYSŁAWA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2016-04-12 do dziś
2. ImionaMAREK2016-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMIŃSKA2014-06-09 do dziś
2. ImionaKAROLINA2014-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2016-12-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-22 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-12-22 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-12-22 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2011 okres 20062011-12-21 do dziś
2data złożenia 16.12.2011 okres 20072011-12-21 do dziś
3data złożenia 16.12.2011 okres 20082011-12-21 do dziś
4data złożenia 16.12.2011 okres 20092011-12-21 do dziś
5data złożenia 16.12.2011 okres 20102011-12-21 do dziś
6data złożenia 22.03.3012 okres 20112012-03-30 do dziś
7data złożenia 23.04.2013 okres 2012 R.2013-05-25 do dziś
8data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
9data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
10data złożenia 24.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
11data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
12data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
13data złożenia 08.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062011-12-21 do dziś
220072011-12-21 do dziś
320082011-12-21 do dziś
420092011-12-21 do dziś
520102011-12-21 do dziś
620112012-03-30 do dziś
72012 R.2013-05-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062011-12-21 do dziś
220072011-12-21 do dziś
320082011-12-21 do dziś
420092011-12-21 do dziś
520102011-12-21 do dziś
620112012-03-30 do dziś
72012 R.2013-05-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów