BUTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000207315
Numer REGON: 015673227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-03-01
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/4280/21/59]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015673227 NIP 52227194962011-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość KRZEPICE2021-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZEPICE nr domu 29 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2021-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.03.2004 R., NOTARIUSZ ALICJA PIĄTEK, 02-490 WARSZAWA, UL. KARATOWA 7, REPERTORIUM A NR 1214/2004 -ZAWIĄZANIE SPÓŁKI2004-05-13 do dziś
218 MAJA 2007, REP. A NR 2529/2007, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJI PIĄTEK W WARSZAWIE PRZY UL. KARATOWEJ 7, ZMIANA PARAGRAFÓW 1, 5, 8, 9 I 20 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-23 do dziś
34 STYCZNIA 2011, REP. A NR 74/2011, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA ZALEWSKA-FOWLER W 02-490 WARSZAWA PRZY UL. KARATOWEJ 7, ZMIANA TREŚCI AKTU UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA § 52011-03-21 do dziś
425.10.2018 R., REP. A NR 1970/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANIE ULEGŁ PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI2019-01-10 do dziś
526.01.2021 R., REP. A NR 446/2021, NOTARIUSZ EWELINA SUCHARSKA-KROM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 39/5, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAB AARDAPPEL HOLDING B.V.2019-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800.000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2019-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3800000,00 ZŁ2006-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13750000,00 ZŁ2006-12-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-03-21 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-03-21 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-03-21 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-03-21 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-03-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-03-21 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-03-21 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-03-21 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-03-21 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 17.04.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 17.04.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 17.04.2004-31.12.20042005-07-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
5data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
6data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
7data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
8data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
9data złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
10data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
11data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
14data złożenia 12.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-12 do dziś
15data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
16data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-03-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji26.01.2021 R., REP. A NR 446/2021 KANCELARIA NOTARIALNA GRZEGORZ WOJTYLAK EWELINA SUCHARSKA-KROM SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 39/5., 26.01.20212021-03-01 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówPOWOŁANO JEDYNEGO LIKWIDATORA SPÓŁKI.2021-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPRZYTOCKA KRUPA2021-03-01 do dziś
2. ImionaKINGA2021-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów