FIRMA HANDLOWA „TEX” K.DZIEWIERSKA, D.DZIEWIERSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000207202
Numer REGON: 272882182
Numer NIP: 6251026738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-03-07
Sygnatura akt[RDF/471079/23/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272882182 NIP 62510267382015-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TEX” K.DZIEWIERSKA, D.DZIEWIERSKI SPÓŁKA JAWNA2007-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2004-05-14 do dziś
2. Adresulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 62 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN 2004-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „TEX” K.DZIEWIERSKA, D.DZIEWIERSKI SPÓŁKA JAWNA -ODDZIAŁ W BĘDZINIE2007-11-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2004-05-14 do dziś
3. Adresulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 62 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN 2004-05-14 do dziś
ulica 11-GO LISTOPADA nr domu 4 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN 2004-08-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.03.2004 R.2004-05-14 do dziś
223.03.2007 R.- UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2007- DO UMOWY SPÓŁKI DODANO PAR. 212007-05-18 do dziś
305.06.2007 R. -ZMIENIONY PAR. 2; PAR. 6 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2007-07-27 do dziś
424.09.2007 R. -ZMIENIONY PAR. 72007-10-26 do dziś
531.12.2014R. ZMIENIONO NUMERY: §5, §6 UST.2, §6 UST.1.2015-03-25 do dziś
611.05.2018R. ZMIENIONO: § 62018-06-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-05-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „TEX” KATARZYNA DZIEWIERSKA, ZBIGNIEW ANDRZEJCZYK, DARIUSZ DZIEWIERSKI W DNIU 24.03.2004 R. KATARZYNA DZIEWIERSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 47307 ZBIGNIEW ANDRZEJCZYK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 47306 DARIUSZ DZIEWIERSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 53467 REGON 2728821822004-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWIERSKA2004-05-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-14 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWIERSKI2004-05-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2007-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWIERSKA2004-05-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEWIERSKI2004-05-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-03-25 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-05-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-11 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów