ASSET-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000207169
Numer REGON: 015682663
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-03-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5134/19/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0156826632004-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET-TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2014-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2019-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2003 ROK, JAROSŁAW PLUTA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. KOŚCIUSZKI 23, PIASECZNO; REPERTORIUM A NR 16034/20032004-05-13 do dziś
219.10.2004, REP. A NR 1970/2004, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANA-PAR. 2, PAR. 10, PAR. 13 UST. 1, PAR. 13 UST. 19, PAR. 14 WYKREŚLENIE PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2004-10-29 do dziś
307.02.2005, REPERTORIUM A NR 337/2005, NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 22005-02-11 do dziś
414.02.2008, REPERTORIUM A NR 1031/2008, NOTARIUSZ EWA WOZIKOWSKA-KUZARA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIENIONO PAR. 32008-02-20 do dziś
521.06.2010, REP. A NR 2327/2010, NOTARIUSZ W WARSZAWIE GRZEGORZ KUZARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY SKWERZE KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 5 LOK. 22 -ZMIANA § 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Z UMOWY SPÓŁKI PRZED ZMIANAMI ZNOSI SIĘ § 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 -DODAJE SIĘ § 26, 27 W NOWYM BRZMIENIU -PORZĄDKUJE SIĘ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ WPROWADZENIE I NADANIE TYTUŁÓW POSZCZEGÓLNYM ROZDZIAŁOM, TJ: ROZDZIAŁ I -POSTANOWIENIA WSTĘPNE (§ 1-9), ROZDZIAŁ II -PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI (§ 10), ROZDZIAŁ III -CEL GOSPODARCZY (§ 11), ROZDZIAŁ IV -KAPITAŁ SPÓŁKI (§ 12, 18), ROZDZIAŁ V -RACHUNKOWOŚĆ (§ 19), ROZDZIAŁ VI -ORGANY SPÓŁKI (§ 20-24), ROZDZIAŁ VII -PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW (§ 25), ROZDZIAŁ VII -ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA (§ 26), ROZDZIAŁ IX -ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI (§ 27).2010-08-26 do dziś
613.12.2013 R., REPERTORIUM A NR 354/2013, NOTARIUSZ BEATA MOŻDŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MOŻDŻYŃSKA W KONSTANCINIE-JEZIORNA, ZMIENIONO: §3, §112014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERCHAŁA2004-05-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 200 (DWIEŚCIE) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 100,000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERCHAŁA2004-05-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 1800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 900.000 (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1855000,00 PLN2004-10-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2010-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERCHAŁA2004-05-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERCHAŁA2004-05-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA HANNA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-08-26 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-26 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-08-26 do dziś
482 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-08-26 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-08-26 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-08-26 do dziś
766 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-08-26 do dziś
866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-08-26 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-26 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-26 do dziś
1168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-08-26 do dziś
1268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-08-26 do dziś
1370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-08-26 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-26 do dziś
1582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
1673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-08-26 do dziś
1782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-08-26 do dziś
1873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-08-26 do dziś
1973 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-08-26 do dziś
2073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-08-26 do dziś
2173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-08-26 do dziś
2273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-26 do dziś
2371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-08-26 do dziś
2477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-08-26 do dziś
2558 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-08-26 do dziś
2658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2010-08-26 do dziś
2758 13 Z WYDAWANIE GAZET2010-08-26 do dziś
2858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2010-08-26 do dziś
2958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-08-26 do dziś
3018 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-08-26 do dziś
3118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-08-26 do dziś
3218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-08-26 do dziś
3318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-08-26 do dziś
3418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-08-26 do dziś
3558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-08-26 do dziś
3658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-08-26 do dziś
3774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-08-26 do dziś
3882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-08-26 do dziś
3974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-08-26 do dziś
4060 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-08-26 do dziś
4160 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2010-08-26 do dziś
4259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-08-26 do dziś
4359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2010-08-26 do dziś
4459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-08-26 do dziś
4559 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2010-08-26 do dziś
4659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-08-26 do dziś
4763 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2010-08-26 do dziś
4863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
4982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2010-08-26 do dziś
5061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-08-26 do dziś
5161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2010-08-26 do dziś
5261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-08-26 do dziś
5363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-08-26 do dziś
5462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-08-26 do dziś
5562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-08-26 do dziś
5662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-08-26 do dziś
5762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-08-26 do dziś
5863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-08-26 do dziś
5946 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-08-26 do dziś
6046 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-08-26 do dziś
6147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6747 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6847 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
6947 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
7047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
7147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-26 do dziś
7247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-08-26 do dziś
7395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-08-26 do dziś
7495 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2010-08-26 do dziś
7595 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2010-08-26 do dziś
7679 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-08-26 do dziś
7779 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-08-26 do dziś
7879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2010-08-26 do dziś
7979 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-08-26 do dziś
8079 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2010-08-26 do dziś
8179 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
8285 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-08-26 do dziś
8385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-08-26 do dziś
8455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-08-26 do dziś
8555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-08-26 do dziś
8655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2010-08-26 do dziś
8755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2010-08-26 do dziś
8856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-08-26 do dziś
8956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-08-26 do dziś
9056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-08-26 do dziś
9156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-08-26 do dziś
9256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-08-26 do dziś
9377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-08-26 do dziś
9477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-08-26 do dziś
9577 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2010-08-26 do dziś
9677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-08-26 do dziś
9753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-08-26 do dziś
9896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-26 do dziś
9970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-08-26 do dziś
10064 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-08-26 do dziś
10164 91 Z LEASING FINANSOWY2010-08-26 do dziś
10264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-07-22 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-07-27 do dziś
4data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-12-07 do dziś
5data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-07-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-07-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 -UCHWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO2010-12-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-24 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-07-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-07-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062010-12-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-24 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów