MITRA-WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000207123
Numer REGON: 015730020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-12-03
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/27870/19/594]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMITRA-WYDAWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 361472004-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-06-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2019-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.1993 R. NOTARIUSZ KAZIMIERZ GRABOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 734/93, 15.03.2004 R., NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1280/2004 -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA TEKST JEDNOLITY.2004-05-13 do dziś
227.02.2013 R., REP. A NR 717/2013, NOTARIUSZ MAGDALENA ZOFIA ARCHUTOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 48/54 LOK.2 ZMIANA: § 2; § 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ 20.03.2013 R., REP. A NR 936/2013, NOTARIUSZ MAGDALENA ZOFIA ARCHUTOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 48/54 LOK.2 ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI2013-05-10 do dziś
312.06.2015 R., REP. A NR 632/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA ZOFIA ARCHUTOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 55 M. 9, ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI2015-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOSSAKOWSKA ZIEMNIAK2004-05-13 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2004-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2009-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2009-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2013-05-10 do dziś
258 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-05-10 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-05-10 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-05-10 do dziś
532 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2013-05-10 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-10 do dziś
747 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-10 do dziś
847 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-10 do dziś
947 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-10 do dziś
1058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-06-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
2data złożenia 20.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
3data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
4data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-21 do dziś
5data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
6data złożenia 19.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-11-05 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-10-19 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji05.06.2013 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - AKT NOTARIALNY Z 05.06.2013 R., REP. A NR 1983/2013, NOTARIUSZ MAGDALENA ZOFIA ARCHUTOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 48/54 LOK. 22013-06-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2013-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMOSSAKOWSKA ZIEMNIAK2013-06-28 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2013-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności05.06.2013 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - AKT NOTARIALNY Z 05.06.2013 R., REP. A NR 1983/2013, NOTARIUSZ MAGDALENA ZOFIA ARCHUTOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 48/54 LOK. 22013-06-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2012-11-29 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2012 R. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. AKT X GUP 94/10 data 17.01.20122012-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów