ECOINVEST CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000207060
Numer REGON: 278095781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-04-20
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4916/19/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaECOINVEST CORPORATION SPÓŁKA AKCYJNA2011-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2012-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica RÓWNINNA nr domu 11 nr lokalu 13 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2014-01-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ECOINVESTCORP.PL2012-08-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ECOINVESTCORP.PL2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129 LIPCA 2003 NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU REP NR 10874/2003 ZMIENIONY PAR 8 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 SIERPNIA 2003 NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL KANCELARIA NOTARIALNA S.C. GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ W ZABRZU REP NR 11425/20032004-05-24 do dziś
217.05.2006 R. -NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 5427/2006; -PAR. 6 STATUTU OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, -PAR. 13 UST. 1 STATUTU OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, -W PAR. 14 STATUTU DODAJE SIĘ UST. 4, -PAR. 16 UST. 1 STATUTU OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, -PAR. 16 UST. 2 STATUTU OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, -W PAR. 17 STATUTU DODAJE SIĘ UST. 5, -W PAR. 17 STATUTU DODAJE SIĘ UST. 6, -PAR. 18 UST. 4 STATUTU OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, -W PAR. 12 STATUTU SKREŚLA SIĘ UST. 42006-08-24 do dziś
321.05.2010 R. -REP. A NR 6816/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU -ZMIENIONO § 62010-06-24 do dziś
421.05.2010 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6816/2010 ZMIENIONO: § 8 UST. 1 STATUTU2010-12-09 do dziś
526.05.2011 R. -REP. A NR 5498/2011, NOTARIUSZ ANDRZEJ LETKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA WRÓBEL, ANDRZEJ LETKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W ZABRZU -UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE -WPROWADZONO § § OD 1 DO 272011-07-11 do dziś
618.04.2012 REP. A NR 941/2012, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW BUCZAK NASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY CHYŁY. KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY NR 4 ZMIENIONO § 3 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI2012-04-27 do dziś
729.02.2012 R., REPERTORIUM A NR 512/2012, NOTARIUSZ MAGDALENA CHYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. ŚW. KATARZYNY 4, ZMIENIONO TREŚĆ § 6 STATUTU SPÓŁKI.2012-06-19 do dziś
829.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 11720/2012, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 36 LOK.12, ZMIENIONO PARAGRAF 6 STATUTU2012-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-05-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4473767, 20 ZŁ2012-06-19 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji447376722012-06-19 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2010-12-09 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2010-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty4373767, 20 ZŁ2012-06-19 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2004-05-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002004-05-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-05-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-06-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii437376722012-06-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-06-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE2011-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDASZKOWSKI2012-08-08 do dziś
2. ImionaJERZY JAROSŁAW2012-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-08 do dziś
21. NazwiskoBAŃKOWSKI2012-06-19 do dziś
2. ImionaJERZY2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-19 do dziś
31. NazwiskoKUKURYKA2012-06-19 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-07-11 do dziś
202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-07-11 do dziś
309 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-07-11 do dziś
410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-07-11 do dziś
511 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-07-11 do dziś
613 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-07-11 do dziś
714 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-07-11 do dziś
816 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-07-11 do dziś
917 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-07-11 do dziś
1018 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-07-11 do dziś
1119 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-07-11 do dziś
1220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-07-11 do dziś
1322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-07-11 do dziś
1423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2011-07-11 do dziś
1524 PRODUKCJA METALI2011-07-11 do dziś
1625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2011-07-11 do dziś
1726 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-07-11 do dziś
1827 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-07-11 do dziś
1928 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-11 do dziś
2029 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-07-11 do dziś
2130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-07-11 do dziś
2231 PRODUKCJA MEBLI2011-07-11 do dziś
2332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-07-11 do dziś
2433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-07-11 do dziś
2538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2011-07-11 do dziś
2639 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-07-11 do dziś
2741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-07-11 do dziś
2842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-07-11 do dziś
2943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-07-11 do dziś
3045 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-07-11 do dziś
3146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-07-11 do dziś
3247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-07-11 do dziś
3349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-07-11 do dziś
3450 TRANSPORT WODNY2011-07-11 do dziś
3551 TRANSPORT LOTNICZY2011-07-11 do dziś
3652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-07-11 do dziś
3755 ZAKWATEROWANIE2011-07-11 do dziś
3856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-07-11 do dziś
3958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-07-11 do dziś
4059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-07-11 do dziś
4160 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-07-11 do dziś
4261 TELEKOMUNIKACJA2011-07-11 do dziś
4362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-07-11 do dziś
4463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-07-11 do dziś
4564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-07-11 do dziś
4668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-07-11 do dziś
4770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-07-11 do dziś
4871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-07-11 do dziś
4972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-07-11 do dziś
5073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-07-11 do dziś
5174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-07-11 do dziś
5277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-07-11 do dziś
5378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-07-11 do dziś
5479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-07-11 do dziś
5580 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-07-11 do dziś
5681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-07-11 do dziś
5782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-07-11 do dziś
5885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-07-11 do dziś
5985 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-07-11 do dziś
6095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-07-11 do dziś
6196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 29.07.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 29.07.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 29. 07. 2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 29.07.2003 -31.12.20032004-06-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-15 do dziś
3data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
4data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
5data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
7data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
8data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
9data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-11 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRULIŃSKI2020-04-20 do dziś
2. ImionaROBERT2020-04-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU WYDZIAŁU I CYWILNEGO Z DNIA 14.05.2019 R. O SYGNAT. I C 363/13 NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C.2020-04-20 do dziś
6. Data powołania kuratora14.05.20192020-04-20 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów