„A.HAK” PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000206938
Numer REGON: 470758431
Numer NIP: 7270023144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30497/22/129]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP4707584312004-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.HAK” PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 45882004-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica KOLUMNY nr domu 75 kod pocztowy 93-610 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 19 KWIETNIA 1993 R. PRZED NOTARIUSZEM WŁODZIMIERZEM OLKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PABIANICACH, REP. A NR 495/93. UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 15 MARCA 2004 R. REP. A NR 497/2004 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ KOPCZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, ZMIENIONO § § 7, 9, 10 I 27 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2004-05-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2011 R., REP. A NR 370/2011 NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2011-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.HAK INTERNATIONAL B.V.2004-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.954,00 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.954.000,00 ZŁOTYCH2004-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1955000,00 PLN2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11518000,00 PLN2004-05-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREUS2011-01-12 do dziś
2. ImionaMONIKA JULIA2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2011-01-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-02-08 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-08 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-02-08 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-02-08 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-02-08 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-02-08 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-08 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-02-08 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-02-08 do dziś
1042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
2data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
3data złożenia 15.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-22 do dziś
4data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
5data złożenia 19.03.2009 okres 2008 R.2009-03-27 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-30 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-17 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-04 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-15 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
14data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
15data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
18data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
22006 ROK2007-06-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
42008 R.2009-03-27 do dziś
52009 ROK2010-06-30 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-17 do dziś
72011 ROK2012-09-04 do dziś
82012 ROK2013-10-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-26 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-19 do dziś
32006 ROK2007-06-22 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
52008 R.2009-03-27 do dziś
62009 ROK2010-06-30 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-17 do dziś
82011 ROK2012-09-04 do dziś
92012 ROK2013-10-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów