„ILONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000206893
Numer REGON: 356824060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[RDF/255653/20/686]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3568240602004-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ILONA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2012-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica AL. KRAKOWSKA nr domu 60 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2012-09-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO_ILONA@VP.PL2015-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 26.03.2004 R., NOTARIUSZ JULITA WIRSKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 985/20042004-05-18 do dziś
221.10.2005 R. NOT. ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOT. W KATOWICACH, UL. MARIACKA 37/2, REP. A NR 3695/2005 -ZMIANA PKT II; PKT III; PKT IX; PKT X.; PKT XIV; PKT XV.6; PKT. XVI; PKT XVIII;2005-11-24 do dziś
329.03.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 155/2007, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW J.CZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIANA PKT I; PKT II; PKT VI; PKT XIV PODPUNKT 6 UST. „B” I „D” ORAZ „C” I PODPUNKT XVI PKT XVIII UMOWY SPÓŁKI; ZMIANA NUMERACJI POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI: PUNKTY ZASTĄPIONO PARAGRAFAMI, A CYFRY RZYMSKIE-CYFRAMI ARABSKIMI2007-06-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2012, REP. A 5975/2012, SPROZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK.3 -ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 7, PAR. 82012-07-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.07.2012 R. REP. A 7904/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SICIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK.3 § 2 - ZMIENIONY2012-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKDAS2006-02-10 do dziś
2. ImionaHABIB2006-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ2006-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DEPORIUM INC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0162200602007-06-08 do dziś
4. Numer KRS0000141821 2007-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ2007-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2006-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZRZĄDU SAMODZIELNIE.2007-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKDAS2007-06-08 do dziś
2. ImionaSABRI2007-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEKDAS2006-02-10 do dziś
2. ImionaHABIB2006-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-17 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-17 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-17 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-17 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-07-17 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-17 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-17 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-18 do dziś
2data złożenia 11.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-19 do dziś
3data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
4data złożenia 17.05.2010 okres 06.05.2004-31.12.20042010-06-15 do dziś
5data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2005-31.12.20052010-06-15 do dziś
6data złożenia 10.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
7data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
8data złożenia 17.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-12-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
13data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
14data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
15data złożenia 14.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
16data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
406.05.2004-31.12.20042010-06-15 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
401.01.2005-31.12.20052010-06-15 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-12-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów