SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOTLISKA” W KUTNIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000206857
Numer REGON: 472293746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[RDF/373003/22/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472293746 NIP 77523270262010-07-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOTLISKA” W KUTNIE2004-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 9472004-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2004-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KUTNO ulica STALOWA nr domu 20 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2011-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁĄ ZAŁOŻYCIELI Z DNIA 3 WRZEŚNIA 1999 R. PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZYŃSKA2021-01-28 do dziś
2. ImionaPATRYCJA KLAUDIA2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA SPÓŁDZIELNI2021-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-28 do dziś
21. NazwiskoPAWLIK2010-05-25 do dziś
2. ImionaANETA KAZIMIERA2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-25 do dziś
31. NazwiskoOLCZAK2010-05-25 do dziś
2. ImionaEWA2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-05-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-25 do dziś
41. NazwiskoCHMIELOWIEC2004-05-11 do dziś
2. ImionaROMAN ZENON2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-05-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2021-01-28 do dziś
2. ImionaPIOTR ROBERT2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZAK2021-01-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKA2021-01-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZYŃSKI2010-05-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2010-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE ORAZ ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE W ZAKRESIE BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-05-11 do dziś
245 45 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-05-11 do dziś
370 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-11 do dziś
470 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-05-11 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-28 do dziś
2data złożenia 10.10.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-23 do dziś
3data złożenia 17.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
4data złożenia 17.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-08 do dziś
5data złożenia 17.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-08 do dziś
6data złożenia 29.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-14 do dziś
7data złożenia 29.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
8data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
9data złożenia 02.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-02 do dziś
10data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
11data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
12data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
13data złożenia 24.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-08 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-08 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-06-14 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-06-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
801.01.2004 R. -31.12.2004 R.2010-07-07 do dziś
901.01.2005 R. -31.12.2005 R.2010-07-07 do dziś
1001.01.2006 R. -31.12.2006 R.2010-07-07 do dziś
1101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-07-07 do dziś
1201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-09-28 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-01-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-08 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów