„KREACJA” W. I M. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000206846
Numer REGON: 473250093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-12
Sygnatura akt[RDF/584780/24/610]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KREACJA” W. I M. MARCINIAK SPÓŁKA JAWNA2008-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-05-11 do dziś
2. Adresulica PROCHOWA nr domu 4 kod pocztowy 94-312 poczta ŁÓDŹ 2004-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 14 KWIETNIA 2004 R.2004-05-11 do dziś
225.08.2006 R. -ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI;2006-11-14 do dziś
307.05.2008 R. ZMIENIONO § 1 UST. 2 I § 11 UST. 32008-07-04 do dziś
417.07.2020 R. ZMIANA § 2 UMOWY.2020-12-18 do dziś
517.12.2020 R. ZMIANA § 3 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2021-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2004-05-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MATEUSZ2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2009-07-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-07-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-07-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH MA KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2004-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2009-07-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2009-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2004-05-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MATEUSZ2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-12-18 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-12-18 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-12-18 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-18 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-12-18 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-12-18 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-12-18 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20172018-11-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-12 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów