BELMONDO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000206717
Numer REGON: 932998439
Numer NIP: 9111857369
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-03-23
Sygnatura akt[RDF/474353/23/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932998439 NIP 91118573692017-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBELMONDO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.04.2004 R., REPERTORIUM A NR 3215/2004 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ SOBKOWIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 4B-AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI; 2. 14.04.2004 R., REPERTORIUM A NR 3437/2004 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ SOBKOWIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 4B, ANEKS DO AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI-ZMIENIONO §3 I §11.2004-05-11 do dziś
210.01.2017 R., REP. A NR 261/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA HŁADCZUK, AGNIESZKA SUŁEK S.C. W ZIELONEJ GÓRZE, UL. MICKIEWICZA 3A, ZMIANA TREŚCI §3 UMOWY. 14.02.2017 R., REP.A NR 1776/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA SUŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA HŁADCZUK, AGNIESZKA SUŁEK S.C. W ZIELONEJ GÓRZE, UL. MICKIEWICZA 3A, ZMIANA TREŚCI §2 ORAZ §5 UMOWY.2017-09-07 do dziś
303.10.2017 R. REP. A 4491/2017, RYSZARD KOCZOCIK, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD KOCZOCIK Z ŻAGANIU, ZMIANA § 6 UST. 1 I 4 UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE2018-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETROV CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3611271232023-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000550877 2023-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55000,00 ZŁ2018-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2018-05-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA. W RAZIE USTALENIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA-JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU; B. W RAZIE USTALENIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB-WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGUCKI2021-12-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2021-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
3data złożenia 25.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
4data złożenia 07.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
5data złożenia 28.10.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-10 do dziś
6data złożenia 28.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
7data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
10data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
12data złożenia 23.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów