SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CORAL”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000206661
Numer REGON: 750048428
Numer NIP: 8361412981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20166/22/455]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP7500484282004-05-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CORAL”2008-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze 3822004-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2004-05-17 do dziś
2. Adresulica CICHA nr domu 54 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2004-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMCORAL@ONET.EU2012-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LISTOPADA 1996 R.2004-05-17 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 7/2004 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 7 LIPCA 2004 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY I PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ NR 1/2005 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22 KWIETNIA 2005 R. (ZMIENIONO §§ 6, 22, 31, 34, 37, 49, 55, 90 STATUTU SPÓŁDZIELNI).2005-07-22 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 4/2006 Z DNIA 02.06.2006 R. -ZMIENIONO § 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 37, 38, 49, 60, 62, 71, 72, 90 STATUTU2006-12-28 do dziś
4UCHWAŁĄ Z DNIA 29.11.2007 R., SKREŚLONO OD § 1 DO § 92 ORAZ UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ OD § 1 DO § 145.2008-03-21 do dziś
520.05.2011 R., UCHWALONO ZMIANĘ STATUTU W ZAKRESIE: § 14 UST. 1, 2; § 32 UST. 6, § 56 UST. 2, § 133 UST. 2.2011-07-07 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 7/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 16.04.2015 ZMIENIONO §4 UST.1 STATUTU.2015-05-12 do dziś
710.05.2018 R. WYKREŚLONE §§ 1-145 WPISANE §§ 1-1332018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRAWCZYK2007-09-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA2007-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2007-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-05 do dziś
21. NazwiskoRZEPECKA2007-01-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2007-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-31 do dziś
31. NazwiskoURBANEK2004-05-17 do dziś
2. ImionaJANINA JADWIGA2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
41. NazwiskoMAŁECKI2004-05-17 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2004-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2022-07-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA ANTONINA2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2022-07-15 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWICKA2022-07-15 do dziś
2. ImionaHENRYKA HANNA2022-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-12 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-12 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-05-12 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-12 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-12 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-05-12 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-05-12 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 02.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 20.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-22 do dziś
3data złożenia 12.10.2006 okres 2005 ROK2006-12-28 do dziś
4data złożenia 19.06.2007 okres 2006 R.2007-06-26 do dziś
5data złożenia 24.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-24 do dziś
6data złożenia 06.04.2009 okres 20082009-04-24 do dziś
7data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
8data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-07 do dziś
9data złożenia 15.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-01 do dziś
10data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
11data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
12data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
13data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
14data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
15data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
16data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18data złożenia 20.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
19data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-12-28 do dziś
22006 R.2007-06-26 do dziś
32007 ROK2008-07-24 do dziś
420082009-04-24 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R2010-06-28 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-07 do dziś
72011 ROK2012-06-01 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-22 do dziś
32005 ROK2006-12-28 do dziś
42006 R.2007-06-26 do dziś
52007 ROK2008-07-24 do dziś
620082009-04-24 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R2010-06-28 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-07 do dziś
92011 ROK2012-06-01 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów