SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA „KAROLEW”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000206345
Numer REGON: 410240540
Numer NIP: 6961003014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394653/22/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 410240540 NIP 69610030142007-04-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA „KAROLEW”2018-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 4142004-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2004-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina BOREK WIELKOPOLSKI miejscowość KAROLEW2004-05-12 do dziś
2. Adresnr domu 3 kod pocztowy 63-810 poczta BOREK WIELKOPOLSKI 2004-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 04.07.1994 R. STATUT Z DNIA 11.12.2003 R. UCHWAŁĄ NR 3 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 27.04.2004 R. -ZMIENIONO: §6 UST. 1, ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT 3-8 §6 NA NUMERACJĘ PKT 1-6 §6, ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT 8-14 §8 NA NUMERACJĘ PKT 7-13 §8, §11 PKT 4, ZMIENIONO NUMERACJĘ §58§59 NA NUMERACJĘ §82-§83, -DODANO: §11 PKT 5, DZIAŁ „PRZYDZIAŁ LOKALI” §58 -§59, DZIAŁ „UŻYTKOWANIE LOKALI” §60 §62, DZIAŁ „OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI” §63 -§64, DZIAŁ „SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU” §65 -§70, DZIAŁ „SKUTKI USTANIA CZŁONKOSTWA”, ROZDZIAŁ 1 „WYGAŚNIĘCIE WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU” §71 -§73, ROZDZIAŁ 2 „WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO LOKALU UŻYTKOWEGO” §74 -§75, ROZDZIAŁ 3 „ROZLICZANIE Z TYTUŁU UDZIAŁÓW, WKŁADÓW I RÓWNOWARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU §76 -§81.2004-05-12 do dziś
2ZMIANA STATUTU Z DNIA 20.11.2007 R.2007-12-28 do dziś
323.03.2011 R. -ZMIENIONO § 48 PKT 1 I PKT 6 STATUTU.2011-04-08 do dziś
422.03.2018R. - ZMIANA NAGŁÓWKA, §1, §2, §3, §5, §6, §8, §10, §11, §14, §15, §16, §17, §29, §34, §35, §40, §43, §44, §47, §48, §51, §52, §53 PKT 2; - DODANO: §4(1), RODZIAŁ XI, §54(1); - WYKREŚLONO: §21, §22, §23, §24, §55-§59.2018-08-01 do dziś
516.06.2021R. - DODANO: W §40 PKT 4 STATUTU2021-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2011-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMATUSZEWSKI2020-08-07 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-07 do dziś
21. NazwiskoSIKORA2019-06-03 do dziś
2. ImionaMARIOLA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-06-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-03 do dziś
31. NazwiskoNOWICKI2004-05-12 do dziś
2. ImionaANTONI2004-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-12 do dziś
41. NazwiskoBUDNA2004-05-12 do dziś
2. ImionaMARIA2004-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-05-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-12 do dziś
51. NazwiskoDWORNICZAK2004-05-12 do dziś
2. ImionaTERESA JADWIGA2004-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-05-12 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZAK2019-06-03 do dziś
2. ImionaHELENA2019-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2018-08-01 do dziś
2. ImionaROMAN2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZAK2015-04-14 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGIELEK2018-08-01 do dziś
2. ImionaMARIAN JAN2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW, NABYWCÓW I NAJEMCÓW2004-05-12 do dziś
245 33 BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH2004-05-12 do dziś
341 00 ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, HANDLOWEJ, USŁUGOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ2004-05-12 do dziś
470 32 B ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI W SZCZEGÓLNOŚCI URZĄDZENIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD TOWARZYSZĄCEJ DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2004-05-12 do dziś
570 20 WYNAJMOWANIE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W REGULAMINIE UCHWALONYM PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ2004-05-12 do dziś
670 32 PRZEJMOWANIE ADMINISTRACJI DOMÓW, BUDYNKÓW, BUDOWLI I TERENÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI, JEŻELI JEST TO GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE UZASADNIONE2004-05-12 do dziś
740 30 ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ NAJEMCÓW, WŁAŚCICIELI LOKALI I OSÓB TRZECICH, POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH, PŁYNNYCH, OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ORAZ DOSTARCZENIE CIEPŁA, CIEPŁEJ I ZIMNIEJ WODY2004-05-12 do dziś
845 33 B PROWADZENIE REMONTÓW I NAPRAW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZYCH, INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ ORAZ NAPRAWA I WYMIANA SIECI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ2004-05-12 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-27 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
3data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
4data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
5data złożenia 19.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
6data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-12 do dziś
7data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
8data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
9data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
10data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
11data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
12data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
13data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
14data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
15data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
16data złożenia 17.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-17 do dziś
17data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
18data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-24 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów