SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „CEGIEŁKA”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000206201
Numer REGON: 001083643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518792/23/86]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010836432004-05-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „CEGIEŁKA”2004-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze A-„RS” 2232004-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2004-05-06 do dziś
2. Adresulica MSZCZONOWSKA nr domu 41 A kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2004-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 27 CZERWCA 2003 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE I NADANO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-05-06 do dziś
230.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2008-01-31 do dziś
330.08.2018 R. - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI2019-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZYMANIAK2023-02-22 do dziś
2. ImionaSYLWIA2023-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-02-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-22 do dziś
21. NazwiskoCHMURSKA2004-05-06 do dziś
2. ImionaIZABELA TEKLA2004-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-06 do dziś
31. NazwiskoJABŁOŃSKA2004-05-06 do dziś
2. ImionaBOŻENA JANINA2004-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-05-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-06 do dziś
41. NazwiskoROGALA2004-05-06 do dziś
2. ImionaTERESA MARIANNA2004-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-05-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZCZ SMĘTKOWSKA2023-02-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZEK2022-07-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSIŃSKA2019-03-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-05-06 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-11 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-02-11 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-11 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-11 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-05-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 ROK data złożenia 22.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 ROK2005-01-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 23.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R2005-12-29 do dziś
4data złożenia 29.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
5data złożenia 28.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
6data złożenia 09.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-26 do dziś
7data złożenia 11.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-14 do dziś
8data złożenia 09.08.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
9data złożenia 22.09.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
10data złożenia 04.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
11data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-20 do dziś
12data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13data złożenia 04.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
14data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
15data złożenia 05.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-20 do dziś
16data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-05-21 do dziś
17data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-12 do dziś
18data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
21data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-14 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-11-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-20 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-05-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R-31.12.2004 R2005-12-29 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-26 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-14 do dziś
701.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-11-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-11 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów