EDS FTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000205656
Numer REGON: 015701780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/6523/21/781]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015701780 NIP 52132899612016-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEDS FTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JAŚKOWA DOLINA nr domu 132 kod pocztowy 80-286 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 19.03.2004 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRAJEWSKA -BARTOSZ, KN W SOPOCIE, NR REP. A 8885/2004.2004-04-28 do dziś
202.07.2009 R., REP. A NR 10094/2009, NOTARIUSZ KATARZYNA GRAJEWSKA-BARTOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, UL.PODJAZD 7/2, ZMIANA § 2,2009-11-20 do dziś
319.05.2016 ROK, REP. A NR 9442/2016 NOTARIUSZ MARIA DAMBEK KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR.6, PAR.8, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2016-05-31 do dziś
405.01.2018R., REP. A NR 91/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ KAROL ALEKSANDROWICZ, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2018-03-06 do dziś
521.06.2018 R. REP.A NR 4309/2018,KANCELARIA NOTARIALNA KAROL ALEKSANDROWICZ NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU §2,182018-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-12-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2018-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-04-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAR2018-03-06 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2018-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-08-17 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-08-17 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-17 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-17 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-17 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-17 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-17 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-08-17 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-02 do dziś
2data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
3data złożenia 29.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-02-26 do dziś
4data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
5data złożenia 03.08.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-11-20 do dziś
6data złożenia 25.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
7data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-28 do dziś
8data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-28 do dziś
9data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-28 do dziś
10data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
11data złożenia 14.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
12data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
14data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
15data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-02-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-11-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-02-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-11-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-12-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2021-04-12 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT VI GRP 8/20 data 05.10.20202021-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VI GR 15/20 data 08.06.20202020-06-18 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-06-18 do dziś
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VI GR 15/20 data 08.06.20202020-09-07 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów