A&K EKSPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000205437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2014-06-26
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/31002/14/907]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104946902004-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA&K EKSPERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 396052004-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WĘGIERSKA nr domu 1 nr lokalu 49 kod pocztowy 02-319 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AKEKSPERTUS.PL2012-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.02.1994 R. -NOTARIUSZ PIOTR SOROKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A-813/942004-04-27 do dziś
204.08.2004 R. REP. A-5569/2004, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: PARAGRAFY OD NR 1 DO NR 13 OTRZYMUJĄ BRZMIENIE NOWE, PARAGRAFY OZNACZONE OD NR 14 DO NR 45 ZOSTAJĄ WYKREŚLONE;2004-11-26 do dziś
311.01.2010 R., REPERTORIUM A NR 190/2010, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 84, ZMIANA § 3 PKT 12010-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOŚ2004-04-27 do dziś
2. ImionaANTONINA JANINA2004-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19500 ZŁOTYCH2004-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIAK2004-04-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ WACŁAW2004-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13000 ZŁOTYCH2004-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 PLN2004-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2010-02-01 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-01 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-02-01 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-01 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-02-01 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-02-01 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-01 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-01 do dziś
966 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-02-01 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-01 do dziś
1172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-02-01 do dziś
1272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-02-01 do dziś
1373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-01 do dziś
1474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-01 do dziś
1577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-02-01 do dziś
1682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-02-01 do dziś
1782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-02-01 do dziś
1882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-02-01 do dziś
1982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-01 do dziś
2085 32 A TECHNIKA2010-02-01 do dziś
2185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-02-01 do dziś
2285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 13.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-07-27 do dziś
3data złożenia 24.07.2006 okres ZA 2005 ROK2006-08-07 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-01 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-03 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres ZA ROK 20082009-08-28 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres ZA 2009 ROK2010-08-02 do dziś
8data złożenia 14.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-19 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres ZA ROK 20112012-09-25 do dziś
10data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
11data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-08-07 do dziś
22006 ROK2007-08-01 do dziś
32007 ROK2008-09-03 do dziś
4ZA ROK 20082009-08-28 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-08-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-01-19 do dziś
7ZA ROK 20112012-09-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-07-27 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-08-07 do dziś
32006 ROK2007-08-01 do dziś
42007 ROK2008-09-03 do dziś
5ZA ROK 20082009-08-28 do dziś
6ZA 2009 ROK2010-08-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-01-19 do dziś
8ZA ROK 20112012-09-25 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji21.12.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI - NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ, UL. BAGNO 2 LOK. 194, 00-112 WARSZAWA2013-01-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO - LIKWIDATOR2013-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŁOŚ2013-01-28 do dziś
2. ImionaANTONINA JANINA2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności21.12.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI - NOTARIUSZ WOJCIECH SZCZYPKOWSKI - NOTARIUSZ, UL. BAGNO 2 LOK. 194, 00-112 WARSZAWA2013-01-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów