„ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000205428
Numer REGON: 015194633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357736/21/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151946332004-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTERIAE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. OKOPOWA nr domu 109 nr lokalu 56 kod pocztowy 91-849 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 7.04.04. NOT. W. JEZIORSKI KN W ZGIERZU REP. A 2465/20042004-04-30 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 7 STYCZNIA 2010 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA DR ANDRZEJA JANA SZEREDĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI (REPERTORIUM A NR 72/2010) ZMIENIONO: § 1, § 2, § 4, § 6, § 11, § 14, § 15, § 16, § 8 UST. 5 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE I NUMERACJĘ § 8 UST. 4, W § 8 DODANO NOWE: UST. 5, UST. 6 I UST. 7; PONADTO DODANO § 18, § 19, I § 20. POWYŻSZĄ UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY TEJ UCHWAŁY DOKONANEJ UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10 MARCA 2010 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ W/W NOTARIUSZA (REPERTORIUM A NR 824/2010) -ZMIENIONO § 17 UMOWY SPÓŁKI. UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 21 KWIETNIA 2010 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ WYMIENIONEGO NOTARIUSZA (REPERTORIUM A NR 1296/2010) ZMIENIONO § 12 UMOWY SPÓŁKI.2010-04-23 do dziś
314.07.2016 R., REPERTORIUM A NR 1644/2016, NOTARIUSZ DR ANDRZEJ JAN SZEREDA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIANA W: § 10 - ZMIENIONY § 16 UST.2 I 3 - WYKREŚLONE § 18 UST.6 - DODANY2016-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA „ARTERIAE” SPÓŁKA Z O.O. POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ „ARTERIA” SP. J. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO UCHWALONE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW W TRYBIE ART 551 I NAST. KSH. UCHWAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOT. W. JEZIORSKIEGO -KN W ZGIERZU REP. A NR 2460/20042004-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ARTERIA” JOANNA NIEDZIELSKA SPÓŁKA JAWNA2004-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000118154 2004-04-30 do dziś
5. Numer REGON0151946332004-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELSKA2004-04-30 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2004-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.500,00 ZŁ2004-10-13 do dziś
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2016-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZYŃSKI2016-10-03 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2016-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2010-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUSZCZYŃSKI2016-10-03 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELSKA2004-04-30 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2004-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBONDARUK2015-06-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-04-23 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-04-23 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-04-23 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-04-23 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2010-04-23 do dziś
664 91 Z LEASING FINANSOWY2010-04-23 do dziś
768 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-23 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-04-23 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-04-23 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 30.04.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 30.04.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 30.04.2004 -31.12.20042005-09-12 do dziś
2data złożenia 21.11.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
3data złożenia 12.12.2008 okres 01.01.2007 R. 31.12.2007 R.2009-01-21 do dziś
4data złożenia 12.12.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-01-21 do dziś
5data złożenia 06.01.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-16 do dziś
6data złożenia 26.01.2011 okres 01.01.2009-31.12.20092011-02-21 do dziś
7data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-06-05 do dziś
8data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-14 do dziś
9data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
10data złożenia 07.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
11data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
12data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
13data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
17data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-29 do dziś
201.01.2007 R. 31.12.2007 R.2009-01-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-01-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092011-02-21 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-06-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. 31.12.2007 R.2009-01-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-01-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-16 do dziś
401.01.2009-31.12.20092011-02-21 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-06-05 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-14 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
1201.01.2005 -31.12.20052007-01-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów