SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000205353
Numer REGON: 632045683
Numer NIP: 7821006332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-12-13
Sygnatura akt[RDF/461866/22/137]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-05-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 632045683 NIP 78210063322007-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU2004-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 12202004-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KONARSKIEGO nr domu 22 A kod pocztowy 61-115 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2007-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMLOZYSKA.PL2017-09-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLOZYSKA.PL2017-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.03.1992 R. 27.04.1995 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT. 09.01.2004 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT. 14.04.2004 R. ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 3 PKT 1, 2, 3, PAR. 10 UST. 4, PAR. 68 UST. 4, PAR. 23 UST. 2, PAR. 86 UST. 1, SKREŚLONO UST. 7 W PAR. 10, W PAR. 11 DODANO UST. 3.2004-05-04 do dziś
225.05.2007 R. ZMIENIONO § 84 UST. 2 STATUTU.2007-09-11 do dziś
319.11.2007 R. § 95 (1) DODANY, § 55 (1) DODANY, § 27 ZMIENIONY, § 8 UST. 8 ZMIENIONY, § 77 UST. 2 I 4 ZMIENIONY, § 77 UST. 5 DODANY, § 69 UST. 3, 4, 5 -DODANE, § 20 UST. 1-6 USUNIĘTE, § 20 UST. 7 ZMIENIONY I OZNACZONY JAKO § 20, § 21 UST. 2 I UST. 5 USUNIĘTE, § 23 USUNIĘTY, § 28 ZMIENIONY, W § 52 UST. 1 USUNIĘTO PKT 3 I 4, W § 52 UST. 2 USUNIĘTO PKT 4 I 5, § 52 UST. 2 PKT 1 ZMIENIONY, § 52 UST. 2 (1) -DODANY, § 29 ZMIENIONY, § 30 ZMIENIONY, § 32 ZMIENIONY, § 39 ZMIENIONY, § 43 UST. 1 ZMIENIONY, § 26 ZMIENIONY, § 80 UST. 1 PKT 20 DODANY.2008-01-30 do dziś
413.06.2008 R. § 68 UST. 2 PKT 1 ZMIENIONY § 69 UST. 1 ZMIENIONY2008-10-21 do dziś
528.03.2014 R., ZMIENIONO § 84 UST. 22014-10-03 do dziś
614.06.2018 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2021-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOSANOW2015-12-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2015-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-28 do dziś
21. NazwiskoMAREK2014-10-03 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2014-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-03 do dziś
31. NazwiskoDYGAS2004-05-04 do dziś
2. ImionaJAN FELIKS2004-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-05-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-04 do dziś
41. NazwiskoMURA2004-05-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JANINA2004-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-05-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-04 do dziś
51. NazwiskoWREMBEL2004-05-04 do dziś
2. ImionaANNA2004-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?SEKRETARZ ZARZĄDU2004-05-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2017-09-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPIERZ RYDLEWSKA2014-04-30 do dziś
2. ImionaNATALIA2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIKLIŃSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOSAŁA2014-04-30 do dziś
2. ImionaMAREK2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-12-28 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 27.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032005-10-10 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
4data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
5data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
7data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
10data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
11data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
15data złożenia 28.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
16data złożenia 14.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-15 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 10.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
19data złożenia 10.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-25 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów