„EWALDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000205008
Numer REGON: 002197113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-04-27
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/7290/4/600]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0021971132004-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWALDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 285422004-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-04-27 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 8/14 nr lokalu 21 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA 2004-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.1990 R. P. O. NOTARIUSZA JADWIGA ZACHARZEWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A. V 17432/90, 14.04.2004 R. NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3786/2004, ZMIANA: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24; SKREŚLONY PAR. 252004-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUARTA2004-04-27 do dziś
2. ImionaALDO2004-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2004-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKA2004-04-27 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2004-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2004-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKA2004-04-27 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2004-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUARTA2004-04-27 do dziś
2. ImionaALDO2004-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 SPRZEDAŻ HURTOWA2004-04-27 do dziś
222 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-04-27 do dziś
324 1 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-04-27 do dziś
425 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-04-27 do dziś
536 1 PRODUKCJA MEBLI2004-04-27 do dziś
636 4 PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2004-04-27 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-04-27 do dziś
872 INFORMATYKA2004-04-27 do dziś
974 12 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-04-27 do dziś
1074 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-04-27 do dziś
1192 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-04-27 do dziś
1252 SPRZEDAŻ DETALICZNA2004-04-27 do dziś
1345 BUDOWNICTWO2004-04-27 do dziś
1474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-04-27 do dziś
1560 TRANSPORT LĄDOWY2004-04-27 do dziś
1663 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2004-04-27 do dziś
1715 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-04-27 do dziś
1822 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-04-27 do dziś
1922 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2004-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów